Naujienos

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – pardavėjas) skelbia viešą aukcioną, kurio metu bus parduodami paveikslai (toliau  – turtas).  Parduodamas turtas nuosavybės teise priklauso pardavėjui.

 1. Parduodamo turto informacija: Paveikslų autorės: dailininkės Danguolė Brogienė „Mėnulio atmainos“ (1988 m.) ir Marija Švažienė (kūrinių pavadinimas nėra žinomas). Paveikslų dydis – 122,5 cm x177,00 cm. Paveikslai įrėminti – mediniai rėmai. Rėmų ir paveikslų būklė – gera. Paveikslų kiekis – 12 vnt. Pradinė turto kaina – 2400 Eur be PVM.
 2. Aukciono numeris svetainėje evarzytines.lt230336.
 3. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis „Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 (aktualia redakcija), Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-379 ir Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas įmonės turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis“, patvirtintomis SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2020 m. balandžio 9 įsakymu Nr.1.23-20/36 (su vėliausiais pakeitimais).
 4. Parduodamas turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas.
 5. Minimalus kainos didinimo intervalas – 20,00 Eur .
 6. Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 240 Eur. Turi būti sumokėtas iki aukciono dalyvių registracijos pabaigos.
 7. Aukciono metu varžomasi nurodant kainas be PVM.
 8. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui (jei taikoma), garantiniam įnašui bei turto kainai sumokėti: A. s. LT 42 7044 0600 0147 1996,  AB SEB banke, gavėjas – SĮ „Vilniaus miesto būstas“, įm. k. 124568293, mokėtojas (asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione), mokėjimo paskirtis – aukciono numeris nurodytas http://www.evarzytines.lt/.
 9. Norintys dalyvauti aukcione turi iš anksto registruotis sistemoje.
 10. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame neužsiregistravo nė vienas dalyvis. Neįvykus aukcionui, pakartotinas aukcionas nebus skelbiamas.
 11. Aukcione ketinantys dalyvauti:

11.1. juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtinti, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka: 1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; 2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos teisės aktus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją; 3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir turto įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją; 4. atstovo įgaliojimą patvirtinimo dokumentų kopijas; 5. jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas; 6. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

11.2. fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, pateikia: 1. atstovo įgaliojimą patvirtinimo dokumentų kopijas; 2. jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas; 3. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus. Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Turto pirkimo – pardavimo sutartis (sutarties projektas) su aukciono laimėtoju pasirašoma per terminą nurodytą elektroniniame pranešime, kuris išsiunčiamas laimėtojui per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus aukcionui.
 2. Atsiskaitymo už įsigytą turtą terminas – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo elektroninio pranešimo apie laimėtą aukcioną išsiuntimo aukciono laimėtojui dienos.
 3. Kaina sumokama už įsigytą turtą – aukciono laimėtojo pasiūlytos perkamo turto kainos ir dalyvio garantinio įnašo skirtumas.
 4. Kitos aukciono sąlygos: Dalyvio registravimo mokestis (jei taikoma) aukciono dalyviams grąžinamas: 1) nespėjusiems aukcionuose užsiregistruoti dalyviams; 2) kai aukcionai neįvyksta, nes nesusirenka skelbime nurodytas minimalus privalomas aukcionų dalyvių skaičius. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems aukciono garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai gražinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Dalyviai nebespėję įsiregistruoti į aukcioną, tačiau sumokėję dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma) ir garantinį įnašą, pardavėjui pateikia prašymą raštu, nurodydami sąskaitos, į kurią reikia grąžinti aukciono dalyvio registravimo mokestį (jei taikoma) ir garantinį įnašą, numerį. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį, aukciono dalyvio registravimo mokestis (jei buvo taikomas), laimėjusiam aukcioną, tačiau nesudariusiam turto pirkimo-pardavimo sutarties, negrąžinamas.
 5. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022-08-16 9:00val., pabaiga 2022-08-17 13:59 val.
 6. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022-08-09 00:00 val., pabaiga 2022-08-10 23:59 val.
 7. Turto apžiūra nuo 2022-08-03 nuo 9 val. iki 12 val. ir 2022-08-04 nuo 13:00 val. iki 16:00 val.
 8. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl informacijos apie parduodamą turtą, jo apžiūros, kreiptis į Bendrųjų reikalų administravimo skyriaus vedėjos pavaduotoją Sigutę Gaidytę-Budreikienę, Naugarduko g. 98, Vilnius, tel. +37061639985 , el. p. sigute.budreikiene@vmb.lt.