Naujienos

Ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui kompensacijos bus mokamos ilgiau – pusę metų vietoje trijų mėnesių. Būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius, savivaldybėms turėtų teikti prašymus kompensacijoms gauti, o kompensacijas jau gaunantys – kreiptis dėl jų pratęsimo. Išplėstas galimų apgyvendinti patalpų ir kompensacijų gavėjų ratas.

Kompensacijomis pasinaudoti gali ne tik gyventojai ir verslas, bet ir nevyriausybinis sektorius: religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, asociacijos.

Kompensacijas gali gauti neatlygintinai laikinai priėmę apsigyventi ukrainiečius ne tik būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose, bet ir gyvenimui pritaikytose administracinės paskirties, pagalbinio ūkio paskirties patalpose ar kitose negyvenamosios paskirties patalpose.

Kompensacija gali pasinaudoti ne tik būsto savininkai, bet ir būstą panaudos pagrindais valdantys asmenys, nuomininkai, neatlygintinai priėmę ukrainiečius, jeigu yra gautas būsto savininko sutikimas.

Svarbu! Kompensacijų mokėjimas pratęstas 9 mėn. tačiau ne ilgiau nei iki 2023 m kovo 4 d. Jeigu būsto panaudos sutartis buvo sudaryta trumpesniam nei 9 mėnesių laikotarpiui, tačiau tie patys apgyvendinti ukrainiečiai lieka ir toliau gyventi tame pačiame būste, kreipiantis dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų būti pateikiamas papildomas susitarimas dėl panaudos sutarties pratęsimo (tos pačios panaudos sutarties pakeitimas, o ne nauja būsto panaudos sutartis).

Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo TVARKOS APRAŠAS    (atnaujinta nuo 2022-06-15)

Kokius dokumentus reikia pateikti:

  1. Prašymą;
  2. Panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi;
  3. Dokumentą, patvirtinantį naudojimosi bendru turtu tvarką (ar jo kopiją), arba bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei naudojimosi bendru turtu tvarka nenustatyta, kai perduodama naudotis panaudos pagrindais būsto dalis, esanti bendrojoje dalinėje nuosavybėje, arba dokumentą, patvirtinantį bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei būstas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise;
  4. Įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
  5. Panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų  teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu).

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pasilieka teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl  kompensacijos skyrimo priimti.

Prašymai priimami:

  • Užpildant prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt  Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą.
  • Užpildytas ir pasirašytas prašymas gali būti siunčiamas ir elektroniniu paštu info@vmb.lt Prašymo blanką galima rasti www.vmb.lt
  • Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai taip pat gali būti teikiami ir klientų aptarnavimo centre, esančiame adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje (Vilniaus miesto savivaldybės pastatas, 1 aukštas, 23 langelis)

Dėl prašymų pateikimo:
Prašymai gali būti teikiami asmeniškai raštu atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųsti pašto siunta arba elektroniniu paštu, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.
Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). Savivaldybės administracija, įsitikinusi tiesiogiai savivaldybės administracijai prašymą teikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma.
Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame Aprašo punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.
Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.