Noriu nuomojamame būste deklaruoti/išdeklaruoti asmenį

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą (arba panaikinti deklaravimo duomenis) Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame būste, reikia kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje)  el. paštu info@vmb.lt ir pateikti dokumentus:

 1. pagrindinio socialinio ar savivaldybės būsto nuomininko ar jo įgalioto atstovo prašymas dėl šeimos narių, giminaičių ar kitų asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo socialiniame ar savivaldybės būste;
 2. gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopiją;
 3. gyvenančių ir pretenduojančių gyventi asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 5. dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su socialinio ar savivaldybės būsto nuomininku;
 6. notaro arba kito kompetentingo asmens patvirtintą socialinio ar savivaldybės būsto nuomininkų sutikimą, kad jie neprieštarauja dėl papildomų asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo,;
 7. ir valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie asmenų, pretenduojančių deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančiame socialiniame ar savivaldybės būste, turimą nekilnojamąjį turtą.

Įmonė, gavusi asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) teisės aktų nustatyta tvarka pateiktą rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš valstybės registrų ir kitų valstybės informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, nekilnojamąjį turtą gauna pati ir ją naudoja deklaravimo duomenų tikslinimui.

Surinkta medžiaga teikiama įmonės Nuomos teisinių santykių nagrinėjimo komisijai (toliau-komisija), kuri priima sprendimą. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu.

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo įmonės komisijai pateikiami dokumentai, įrodantys, kad socialinio ar savivaldybės būsto nuomininkas negyvena socialiniame ar atitinkamai savivaldybės būste (būsto patikrinimo aktai, pažymos, teismo sprendimai ir kt.). Apie priimtą sprendimą nuomininkas informuojamas raštu. Nusprendus panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, seniūnijos informuojamos raštu ir persiunčiamas komisijos  protokolinis išrašas.

Atsižvelgiant į situaciją gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų.

 1. Laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui, teisė į valstybės ar savivaldybės gyvenamąją patalpą paliekama šešiems mėnesiams su sąlyga, jeigu bus mokamas nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas.
 2. Laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui, teisė į valstybės ar savivaldybės gyvenamąją patalpą paliekama visam išvykimo laikui šiais atvejais:
  • išvykusiems gydytis – visą gydymosi laiką;
  • išvykusiems mokytis – visą mokymosi, studijų laiką;
  • išvykusiems į ilgalaikę komandiruotę į užsienį – visą komandiruotės laiką;
  • išvykusiems eiti globėjo ar rūpintojo pareigų – visą šių pareigų ėjimo laiką;
  • vaikams, atiduotiems į auklėjimo įstaigą, giminaičiams, globėjui ar rūpintojui, – visą vaikų ten buvimo laiką;
  • pašauktiems į privalomąją karo tarnybą ar tarnaujantiems tarptautinių operacijų kariniame vienete – įstatymų nustatytą tarnybos laiką;
  • suimtiems – visą tardymo ir teismo laiką.
 3. Pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje numatytoms aplinkybėms, laikinai išvykusiam nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui teisė į nuomojamą gyvenamąją patalpą išlieka dar šešis mėnesius.
 4. Pasibaigus šio straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui, laikinai išvykęs nuomininkas, jo šeimos narys ar buvęs šeimos narys praranda teisę į nuomojamą gyvenamąją patalpą.
 5. Jei laikinai išvykusįjį, kuris grįžo po nustatyto termino, pasilikę nuomininkas, pilnamečiai šeimos nariai ir buvę šeimos nariai priima gyventi nuomojamoje patalpoje, jo prarasta teisė į nuomojamą gyvenamąją patalpą laikoma atnaujinta.
 6. Laikinai išvykusiojo reikalavimu teismas gali pripažinti jam teises į nuomojamą gyvenamąją patalpą, jei bus nustatyta, kad šiame straipsnyje nustatytą laiką jis praleido dėl svarbių priežasčių.
 7. Laikinai išvykusio fizinio asmens teisė į gyvenamąją patalpą pasibaigia pirma šiame straipsnyje nustatyto laiko, kai nutrūksta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

PRAŠYMAS DEKLARUOTI ASMENĮ SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIAME BŪSTE


Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą. Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai gali būti teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Naugarduko g. 98, Vilniuje arba el. paštu info@vmb.lt.


Paslauga teikiama internetu
Pareiškėjas gali užpildyti prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba paspaudęs nuorodas, esančias žemiau. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą. Tai padaryti galima paspaudus šią nuorodą – registracija
DĖL LEIDIMO DEKLARUOTI GYVENAMĄJĄ VIETĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME BŪSTE:  https://www.vmb.lt/prisijungimo-zona/pildyti-prasyma/


<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>