Noriu nustatyti teisę į socialinio būsto nuomą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 5 dalies 1 punkte reglamentuojama, kad Savivaldybės vykdomoji institucija nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.


Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatymo 9 straipsnyje nurodytus reikalavimus: duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą; LR Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių; neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.


Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ vykdo socialinio būsto nuomos sutarčių kontrolę, surenka ir tikrina socialinio būsto nuomininkų duomenis teisei į socialinį būstą nustatyti. Nuomininkams siunčiami priminimai apie prievolę vieną kartą per metus įmonei pateikti dokumentus teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti. Gyventojai informuojami, kad turi pateikti:

  • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą metinę gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją (FR0001);
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį ir kitus dokumentus.

Įmonė, gavusi asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš valstybės registrų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį ir nekilnojamąjį turtą gauna pati ir ją naudoja teisei į socialinį būstą nustatyti. Surinkta ir teisės aktų nustatyta tvarka patikrinta medžiaga, teikiama įmonės Nuomos teisinių santykių nagrinėjimo komisijai, kuri gali priimti šiuos sprendimus:

  • nustatyti teisę į socialinį būstą. Šiuo atveju įmonė rengia Administracijos direktoriaus (arba Administracijos direktoriaus pavaduotojo) įsakymą dėl teisės į socialinio būsto nuomą nustatymo už kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Vadovaujantis įsakymu, toliau skaičiuojamas nuomos mokestis, taikytinas socialinio būsto nuomininkams;
  • nustatyti, kad pareiškėjas neturi teisės į socialinį būstą. Įmonė inicijuoja socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimą ir iškeldinimą iš patalpų arba pareiškėjas pateikia prašymą nuomotis būstą Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

Taigi, siekiant nustatyti teisę į socialinio būsto nuomą, Jūs turite kiekvienais metais LR Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) (FR0001) iki gegužės 1 d. ir deklaraciją pateikti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ arba pateikti sutikimą, kad užpildytą deklaraciją ir kitus, teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti reikalingus dokumentus, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ galėtų patikrinti pati, prisijungusi prie valstybinių registrų duomenų bazės.