Noriu pratęsti terminuotą sutartį

Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuota nuomos sutartis gali būti pratęsiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas sutarties pratęsimo terminas, jeigu neišnyko priežastys, dėl kurių būstas išnuomotas.

Norint pratęsti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotą nuomos sutartį reikia kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, ir pateikti dokumentus:

  1. prašymą dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotos nuomos sutarties pratęsimo;
  2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą metinę (už kalendorinius metus) gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją arba rašytinį sutikimą, kad šiuos duomenis teisės aktų nustatyta tvarka gali surasti įmonės darbuotojas teisei į valstybės paramą nustatyti;
  3. deklaravimo įstaigos pažymą apie deklaruotą (registracijos) gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį arba rašytinį sutikimą, kad šiuos duomenis Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje gali surasti įmonės darbuotojas;
  4. visų pareiškėjo šeimos narių valstybės įmonės Registrų centro pažymas apie nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą arba rašytinį sutikimą, kad šiuos duomenis valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje gali surasti įmonės darbuotojas;
  5. asmens (šeimos atveju – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinį sutikimą gauti informaciją apie turimus indėlius ir gautas paskolas bankuose, kitose finansų įstaigose, duomenis iš valstybės įmonės Registrų centro apie turimą ar turėtą turtą, informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus, jei jis nebuvo pateiktas;
  6. pažymas iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir/ar organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (UAB „Ignitis“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), adresu Viršuliškių skg. 34, UAB „Vilniaus vandenys“, adresu Spaudos g. 8, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Spaudos g. 6-1, namą administruojanti įmonė);
  7. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto išnuomojimo pagrindą (orderis, sprendimas, įsakymas ir t. t.).

Atsižvelgiant į situaciją gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų.


Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus miesto savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 46 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių; asmens be šeimos;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 91 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių;

3) keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 26 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių.


Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos sutartis gali būti nepratęsiama, jei nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (nuolat, bet ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ar gadina gyvenamąsias patalpas arba naudoja jas ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais).


PRAŠYMAS DĖL TERMINUOTOS NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO


<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>