Papildoma informacija Vilniaus miesto socialinio būsto nuomininkams

            Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtintoje Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikoje (toliau – Metodika) yra nustatyta nauja socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo formulė, pagal kurią nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apskaičiuojamas Vilniaus miesto socialinio būsto nuomos mokesčio dydis.

            Pažymime, kad Metodikos 2.1 punkte ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130 patvirtino naujo Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punkte yra nustatyta, jog Socialinio būsto nuomos sutartyse, sudarytose pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusius teisės aktus, nustatytas socialinio būsto nuomos mokestis perskaičiuojamas vadovaujantis Metodika ir Aprašu, netaikant socialinio būsto nuomos mokestį mažinančio koeficiento, todėl nuo 2015 m. spalio 1 d. pradėjus taikyti naują Vilniaus miesto socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką, gali keistis Jūsų nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms skaičiuojamo nuomos mokesčio mėnesinis dydis.

            Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130, atsižvelgiant į statybos produkto, iš kurio pastatytas pastatas, kuriame yra socialinis būstas, pavadinimą, buvo nustatyti amortizacinių atskaitymų normatyvai (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti – T, kurie turės įtakos apskaičiuojant socialinio būsto nuomos mokesčio dydį konkrečioms nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms.

            Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 22 straipsnyje yra nustatytos paramą būstui išsinuomoti gaunančių (nuomojančių socialinį būstą) asmenų ir šeimų pareigos:

            1) deklaruoti gyvenamąją vietą;

            2) kasmet pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas);

            3) pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti, ir būtinus šiai paramai gauti dokumentus;

            4) per mėnesį nuo gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją;                     

            5) pateikti sutikimą gauti informaciją apie jų turimus indėlius bankuose ir kitose finansų įstaigose ir iš bankų ir kitų finansų įstaigų gautas paskolas.

            Pažymime, kad socialinio būsto nuomininkai (asmenys ir šeimos), kurie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ iki šiol nėra pateikę sutikimo dėl duomenų tikrinimo ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nėra pateikę deklaracijų apie turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus, privalo atvykti į SĮ „Vilniaus miesto būstas“, adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje, užpildyti ir pateikti nustatytos formos sutikimą ir (ar) vieną deklaracijos egzempliorių, jeigu ji nebuvo teikiama elektroniniu būdu.

 

Pateikiame Vilniaus miesto socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo tvarkos lyginamąją lentelę, kurioje pateiktos Vilniaus miesto socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo formulės iki naujos tvarkos įsigaliojimo ir įsigaliosiančios nuo 2015 m. spalio 1 d.:

 

Socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo formulė iki naujos tvarkos įsigaliojimo

 

Socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo formulė, įsigaliosianti nuo 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

N = (Nk x Kv x Kt x P x Km) + ((Na + Nna) x P), kur:

 

N – patalpų nuomos mokesčio dydis (litais per mėnesį);

Nkkaupiamųjų lėšų mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį);

Kv – vietovę įvertinantis koeficientas, kuris svyruoja nuo 4 iki 0,8;

Ktsavivaldybės teritoriją įvertinantis koeficientas, kurį nustato patalpų valdytojas: miestuose – 0,9 <= Kt <= 1; rajonuose – 0,8 <= Kt <= 0,9;

P – patalpų naudingasis plotas (kv. metrais), nustatomas pagal nuomojamų patalpų teisinės registracijos duomenis;

KmLR Vyriausybės nustatyto 0,4 dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas;

Nabendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį);

Nnapatalpų nuomos administravimo ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymo mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį).

 

 

Nk = ((V x h)/(T x 12)) x Ki x Mi, kur:

         

V – vidutinė gyvenamųjų patalpų 1 kub. metro statybos vertė, atsižvelgiant į pastato tūrį, skelbiama valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

h = 3 – gyvenamosioms patalpoms taikomas aukšto aukščio koeficientas, siekiant vidutinę gyvenamųjų patalpų 1 kub. metro statybos vertę perskaičiuoti į vidutinę gyvenamųjų patalpų 1 kv. metro statybos vertę;

T – pastato gyvavimo trukmė (ilgaamžiškumas), kuri nustatoma pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (metais);

12 – mėnesių skaičius metuose;

Kipataisos koeficientas, rodantis nuomojamų gyvenamųjų patalpų būklę (nusidėvėjimą), kuris svyruoja nuo1 iki 0,5

Mipataisos koeficientas, rodantis gyvenamųjų patalpų aprūpinimą komunaliniais patogumais, kuris svyruoja nuo 1 iki 0,7.

 

 

Nsb = An x Kv x P x Ki x Mi, kur:

         

Nsbsocialinio būsto nuomos mokesčio dydis (eurais per mėnesį);

An amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto nuomos mokestį (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį);

Kvvietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir jo vietovę (tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu);

P – socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto naudingasis plotas (kv. metrais), nustatomas pagal nuomojamo būsto teisinės registracijos duomenis;

Kipataisos koeficientas, rodantis socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto būklę (nusidėvėjimą), kuris svyruoja nuo 1 iki 0,5

Mipataisos koeficientas, rodantis socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto aprūpinimą komunaliniais patogumais, kuris svyruoja nuo 1 iki 0,7.

 

 

An = (Vsv x h) / (T x 12), kur:

 

Vsvvidutinė socialinio būsto 1 kub. metro statybos vertė eurais, atsižvelgiant į pastato tūrį, tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje;

h = 3 – socialiniam būstui ar kitam savivaldybės būstui taikomas aukščio koeficientas, siekiant vidutinę būsto 1 kub. metro rinkos vertę perskaičiuoti į vidutinę būsto 1 kv. metro statybos vertę;

T – amortizacinių atskaitymų normatyvas (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti, nustatytas Savivaldybės tarybos;

12 – mėnesių skaičius metuose.