Papildoma informacija Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomininkams:

     Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtintoje Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikoje (toliau – Metodika) yra nustatyta nauja savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo formulė, pagal kurią nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apskaičiuojamas Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis.

      Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130, atsižvelgiant į statybos produkto, iš kurio pastatytas pastatas, kuriame yra socialinis būstas, pavadinimą, buvo nustatyti amortizacinių atskaitymų normatyvai (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti – T, taip pat rinkos pataisos koeficientai – R, nustatyti atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją, kurioje yra nuomojamas savivaldybės būstas. Atkreipiame dėmesį, kad šie nustatyti dydžiai turės įtakos apskaičiuojant savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydį konkrečioms nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms, todėl nuo 2015 m. spalio 1 d. pradėjus taikyti naują Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką, gali keistis Jūsų nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms skaičiuojamo nuomos mokesčio mėnesinis dydis.

 

Pateikiame Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo tvarkos lyginamąją lentelę, kurioje pateiktos Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo formulės iki naujos tvarkos įsigaliojimo ir įsigaliosiančios nuo 2015 m. spalio 1 d.:

 

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo formulė iki naujos tvarkos įsigaliojimo

 

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo formulė, įsigaliosianti nuo 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

N = (Nk x Kv x Kt x P x Km) + ((Na + Nna) x P), kur:

 

N – patalpų nuomos mokesčio dydis (litais per mėnesį);

Nk – kaupiamųjų lėšų mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį);

Kv – vietovę įvertinantis koeficientas, kuris svyruoja nuo 4 iki 0,8;

Kt – savivaldybės teritoriją įvertinantis koeficientas, kurį nustato patalpų valdytojas: miestuose – 0,9 <= Kt <= 1; rajonuose – 0,8 <= Kt <= 0,9;

P – patalpų naudingasis plotas (kv. metrais), nustatomas pagal nuomojamų patalpų teisinės registracijos duomenis;

Km – LR Vyriausybės nustatyto 0,4 dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas;

Na – bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį);

Nna – patalpų nuomos administravimo ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymo mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį).

 

 

Nsav. = An x Kv x P x Ki x Mi x R, kur:

 

Nsav. – savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčio dydis (eurais per mėnesį);

An – amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto nuomos mokestį (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį);

An = (Vsv x h) / (T x 12), kur:

Vsvvidutinė socialinio būsto 1 kub. metro statybos vertė eurais, atsižvelgiant į pastato tūrį, tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje;

h = 3 – socialiniam būstui ar kitam savivaldybės būstui taikomas aukščio koeficientas, siekiant vidutinę būsto 1 kub. metro rinkos vertę perskaičiuoti į vidutinę būsto 1 kv. metro statybos vertę;

T – amortizacinių atskaitymų normatyvas (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti, nustatytas Savivaldybės tarybos;

12 – mėnesių skaičius metuose.

Kv – vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir jo vietovę (tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu);

P – socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto naudingasis plotas (kv. metrais), nustatomas pagal nuomojamo būsto teisinės registracijos duomenis;

Ki – pataisos koeficientas, rodantis socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto būklę (nusidėvėjimą), kuris svyruoja nuo 1 iki 0,5

Mi – pataisos koeficientas, rodantis socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto aprūpinimą komunaliniais patogumais, kuris svyruoja nuo 1 iki 0,7

R – savivaldybės tarybos nustatytas rinkos pataisos koeficientas, kuris gali svyruoti nuo 1,2 iki 3,5, užtikrinantis, kad savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčio dydis nebūtų didesnis už toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra nuomojamas savivaldybės būstas, maksimalią rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio kainą