Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=485262&p_tr2=2

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1487

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493442&p_tr2=2

 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 1-130

http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30268771


Dokumentų pavyzdžiai

Vilniaus miesto savivaldybė
http://www.vilnius.lt

Namų administratoriai
http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/187/

AB „Lietuvos dujos"
http://www.dujos.lt

AB Rytų skirstomieji tinklai
http://www.rst.lt

UAB „Vilniaus energija"
http://www.vilniaus-energija.lt

UAB „Vilniaus vandenys"
http://www.vv.lt

Vilniaus miesto socialinės paramos centras
http://www.spcentras.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
http://www.vmi.lt

Valstybės įmonė Registrų centras
http://www.registrucentras.lt