Noriu išsinuomoti socialinį būstą eilės tvarka

Noriu išsinuomoti socialinį būstą eilės tvarka

Socialinis būstas – būstas, skirtas mažas pajamas gaunantiems bei neturtintiems kur gyventi asmenims.

Vadovaudamasi LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Savivaldybė socialinį būstą nuomoja eilės tvarka į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašytiems asmenims. Būstas nuomojamas pagal prašymo įregistravimo datą ir laiką, asmenims sulaukus savo eilės Sąraše.

Taigi, norintys gauti socialinį būstą asmenys ir šeimos pirmiausia privalo pateikti prašymą įrašyti juos į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.


Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie:

 • Lietuvoje neturi nuosavo būsto,
  • arba jų nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.,
  • arba jų nuosavo būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius):

Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai

Norintys įsirašyti į Sąrašus ir išsinuomoti socialinį būstą Vilniuje turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo įrašyti į eilę socialinio būsto nuomai formą (BP-3);
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (BP-3 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį: sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos);
 • VĮ „Registrų centras“ išduota pažyma apie nuosavas gyvenamąsias patalpas, Gyventojų registro išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą bei pažyma apie šeiminę padėtį.
 • pagal poreikį:
  • našlaičio ar likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančios dokumentų kopijos (tėvų mirties liudijimai / teismo sprendimas apie tėvų teisių atėmimą / teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo / savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo);
  • pažyma iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
  • neįgalumo lygio pažyma (asmenims iki 18 metų) ar darbingumo lygio pažyma (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos / neįgaliojo pažymėjimas (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotas Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus.

Asmenys ir šeimos iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo išbraukiami, kai:

 • įsigyja nuosavą būstą (išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • jų deklaruoto turto vertė ar pajamos viršija nustatytus dydžius daugiau kaip:
  • 35 proc. (lentelėje antrieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“);
  • 50 proc. (lentelėje tretieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“) tuo atveju, jeigu: asmuo yra be šeimos; asmuo yra neįgalusis; šeimoje yra neįgaliųjų; šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • miršta į Sąrašą įrašytas asmuo;
 • išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę ir ten deklaruoja savo gyvenamąją vietą;
 • savivaldybės administracijos nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą;
 • du kartus atsisako išsinuomoti socialinį būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu;
 • jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;
 • pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš Sąrašo;
 • pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos (arba dėl svarbių priežasčių – iki kitų metų birželio 1 dienos) nepateikė turto ir pajamų deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;
 • nustatoma, kad kreipdamiesi dėl socialinio būsto nuomos asmuo ar šeima pateikė žinomai neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, šeimos sudėtį arba deklaruotą gyvenamąją vietą, turinčius įtakos teisei į socialinio būsto nuomą;
 • per mėnesį nepranešė savivaldybės administracijai apie deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lėmė nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą.

Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, iš Sąrašo neišbraukiami.


Paaiškinimai

Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Socialinis būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos bei savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>