Mieszkanie socjalne przyznawane poza kolejnością może być najmowane zgodnie z opisem procedury wynajmu i użytkowania mieszkań socjalnych oraz mieszkań Samorządu Miasta Wilna, a także zgodnie z ustawą RL o wsparciu w związku z nabyciem lub najęciem mieszkania, w niżej wymienionych przypadkach:

1) osobom, które utraciły mieszkanie posiadane na własność na terytorium Republiki Litewskiej w wyniku pożarów, powodzi, silnych wiatrów lub innych okoliczności niezależnych od woli człowieka; w takim przypadku osoba lub rodzina powinna – zgodnie z art. 7 ww. ustawy –zwrócić się do administracji Samorządu nie później niż w okresie jednego roku od dnia zaistnienia wymienionych okoliczności;

2) osobom, którym ustalono zdolność do pracy na poziomie od 0 do 25 procent;

3) osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i którym ustalono duży poziom potrzeb specjalnych;

4) rodzinom wychowującym pięcioro lub więcej dzieci, lub dzieci, dla których ustanowiono stałą opiekę (kuratelę);

5) rodzinom, w których przy jednym porodzie urodziło się troje lub więcej dzieci;

6) rodzinom, w której obojgu małżonkom ustalono zdolność do pracy na poziomie od 0 do 25 procent;

7) osobom niepełnosprawnym, samotnie wychowującym dziecko (dzieci) lub (i) dziecko, dla którego (których) ustanowiono stałą opiekę (kuratelę);

8) rodzinom, wychowującym dzieci lub (i) dzieci, dla których ustanowiono stałą opiekę (kuratelę), z których co najmniej obojgu ustalono znaczny stopień niepełnosprawności;

9) rodzinom, w których co najmniej obojgu członkom rodziny po osiągnięciu wieku emerytalnego ustalono zdolność do pracy na poziomie od 0 do 25 procent i (lub) duży poziom potrzeb specjalnych;

10) osobom pozbawionym opieki rodzicielskiej, które opuściły dom opieki społecznej, grupowego i (lub) samodzielnego życia.

Mieszkanie socjalne przyznawane poza kolejnością może być wynajmowane osobom i rodzinom niemającym mieszkania posiadanego na własność na terytorium Republiki Litewskiej, bądź gdy powierzchnia użytkowa mieszkania będącego własnością (współwłasnością), przypadająca na jednego mieszkańca, wynosi mniej niż 10 m kw. lub 14 m kw., jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna lub z ciężką chorobą przewlekłą wpisaną do wykazu zatwierdzonego przez Rząd lub organ przez niego upoważniony. Roczny dochód osoby niemającej rodziny nie powinien przekraczać 5888 EUR, majątek – 11904 EUR, roczny dochód rodziny składającej się z dwóch i trzech osób – 11648 EUR, majątek – 21504 EUR, roczny dochód rodziny składającej się z czterech i więcej osób – 3328 EUR, majątek – 9600 EUR. Ocenie nie podlega wartość mieszkania spalonego lub utraconego w przypadkach określonych w inny sposób.

Jeżeli wnioskodawcy bez usprawiedliwionych przyczyn dwukrotnie nie wyrażą pisemnej zgody lub jej braku na najem proponowanego różnego mieszkania socjalnego, ich wniosek uznaje się za rozpatrzony. Takie osoby i rodziny mają prawo do ponownego ubiegania się o przyznanie mieszkania socjalnego poza kolejnością.

Prašymo blankas