Prawo do zwrotu części czynszu za najem mieszkania przysługuje osobom i rodzinom, które zgodnie z procedurą ustanowioną w Ustawie o zgłaszaniu miejsca zamieszkania Republiki Litewskiej zgłosiły miejsce zamieszkania lub są wpisane do rejestru osób niemających zgłoszonego miejsca zamieszkania, posiadające zadeklarowany majątek nieprzekraczający wskazanych wielkości (roczny dochód osoby niemającej rodziny powinien wynosić 7 936 EUR, majątek – 11 904 EUR, roczny dochód rodziny składającej się z dwóch i trzech osób – 15 616 EUR, majątek – 21 504 EUR, roczny dochód rodziny składającej się z czterech i więcej osób –4 480 EUR, majątek – 9 600 EUR) i niemające na terytorium Republiki Litewskiej mieszkania będącego własnością lub mieszkanie posiadane na własność jest fizycznie zużyte w ponad 60 proc. zgodnie z danymi katastralnymi nieruchomości, lub powierzchnia użytkowa mieszkania będącego własnością, przypadająca na jedną osobę lub członka rodziny, wynosi mniej niż 10 m kw. lub 14 m kw., jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna lub z ciężką chorobą przewlekłą wpisaną do wykazu zatwierdzonego przez Rząd lub organ przez niego upoważniony, a także najmujące odpowiednie mieszkanie (z wyjątkiem samorządowego) należące do osób fizycznych bądź prawnych, znajdujące się na terytorium Samorządu Miasta Wilna.

Zwrot części czynszu za najem mieszkania dokonywany jest za okres od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania w przypadku podjęcia przez administrację Samorządu decyzji o zwrocie części czynszu za najem mieszkania, ale nie wcześniej niż od chwili, gdy osoba lub rodzina zwróciła się w sprawie zwrotu części czynszu za najem mieszkania.

Aby móc skorzystać ze zwrotu, powinni Państwo zwrócić się do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas, pod adresem: Švitrigailos g. 7, Vilnius, i podać wniosek o wpisanie Państwa (Państwa rodziny) na listę osób i rodzin otrzymujących zwrot, a także złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wpisanie na listę osób i rodzin otrzymujących zwrot (części czynszu);
  • umowę najmu mieszkania zawartą przynajmniej na okres jednego roku i zarejestrowaną w Rejestrze Nieruchomości. W umowie powinni Państwo wymienić wszystkich członków rodziny wpisanych na listę osób i rodzin, którym przysługuje prawo do wsparcia w związku z najęciem mieszkania. Powierzchnia użytkowa najmowanego mieszkania, przypadająca na jedną osobę lub członka rodziny, nie powinna być mniejsza niż 10 m kw;
  • kopie dokumentów tożsamości wszystkich członków rodziny;
  • roczną deklarację z majątku (w tym z uzyskanych dochodów) mieszkańca (rodziny) za rok kalendarzowy (formularz deklaracji FR0001);
  • zgodę wszystkich członków rodziny na weryfikację danych (zgodę na weryfikację danych osób nieletnich wyrażają ich rodzice).
Przypominamy, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wysokości czynszu. 
Można obliczyć odszkodowanie za część wynajmu lub leasingu mieszkania za pomocą Kalkulatora

BP-4 Prašymas dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos