Osoby, które mają zawartą umowę najmu pomieszczeń mieszkalnych, mają prawo do nabycia pomieszczeń mieszkalnych będących własnością Samorządu po cenach preferencyjnych i rynkowych:

Mieszkanie po cenach preferencyjnych mogą nabyć:

  • najemcy posiadający (stosowne) zezwolenia, wydane zgodnie z Ustawą o prywatyzacji mieszkań do dnia 1 lipca 1998 r. przez Komisję Prywatyzacji Mieszkań utworzoną przez Sejm;
  • najemcy, którym decyzją sądową przyznano prawo do prywatyzowania najmowanych przez nich mieszkań zgodnie z Ustawą o prywatyzacji mieszkań;
  • najemcy wyeksmitowani lub najemcy, odnośnie do których przyjęto decyzję o eksmisji z mieszkań lub pomieszczeń w stanie awaryjnym, wpisanych na listę domów do wyburzenia zgodnie z planem rozwoju lub przejmowanych na potrzeby społeczeństwa, co wcześniej stanowiło przeszkodę w sprywatyzowaniu ich na podstawie Ustawy o prywatyzacji mieszkań;
  • najemcy (zrehabilitowani więźniowie polityczni, zesłańcy lub ich owdowiały(-a) małżonek(-nka) i dzieci), których powrót do Republiki Litewskiej odbył się zgodnie z procedurą ustanowioną przez Rząd i inne upoważnione organy;
  • najemcy mieszkający w mieszkaniach niezwróconych wspólnotom lub stowarzyszeniom religijnym bądź najemcy, którym wydano inne mieszkania po ich eksmisji z mieszkań zwróconych wspólnotom lub stowarzyszeniom religijnym;
  • najemcy, których prawo do nabycia (mieszkania) określa ustawa przywracająca prawo własności mieszkańców Republiki Litewskiej do pozostałej nieruchomości i (lub) inne przepisy ustawowe związane z jej wdrożeniem.

Mieszkanie po cenach rynkowych mogą nabyć:

  • najemcy najmujący mieszkania nie na warunkach najmu mieszkania socjalnego i mieszkający w nich co najmniej 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania, nieuwzględniając zastosowanych warunków najmu.

Aby sprywatyzować mieszkanie będące własnością Samorządu, powinni Państwo zwrócić się do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas, pod adresem: Švitrigailos g. 7, Vilnius, i podać wniosek o prywatyzację mieszkania, kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, podstawę prawną korzystania z pomieszczeń (nakaz, decyzję), zaświadczenie o danych osobowych, porozumienie poświadczone notarialnie, ustalające, w czyim imieniu zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży, dokument potwierdzający zapłatę początkowego wkładu, zaświadczenia o dokonaniu opłaty z tytułu czynszu najmu mieszkania Samorządu i usług komunalnych. Wykaz dokumentów nie jest wyczerpujący, dodatkowe dokumenty składane są w zależności od konkretnej podstawy uprawniającej do nabycia mieszkania.

Informujemy, że przed złożeniem wniosku Wnioskodawca musi zapłacić Wykonawcy opłatę wstępną w wysokości -150 EUR.

Na rachunek SĮ „Vilniaus miesto būstas” w celu wniesienia wkładu początkowego za żądaną nieruchomość komunalną LT90 7300 0100 0055 7932.

Prašymas leisti pirkti

Paslaugos aprašymas dėl privatizacijos