Aby zgłosić miejsce zamieszkania (lub usunąć dane dotyczące zgłoszenia) w mieszkaniu będącym własnością Samorządu Miasta Wilna, należy zwrócić się do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas (pod adresem: Švitrigailos g. 7, Vilnius), lok.10 i złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek głównego najemcy mieszkania socjalnego bądź samorządowego lub jego upoważnionego przedstawiciela w sprawie zgłoszenia miejsca zamieszkania członków rodziny, krewnych lub innych osób w mieszkaniu socjalnym bądź samorządowym, kopię umowy najmu pomieszczeń mieszkalnych, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób mieszkających i pretendujących do zamieszkania, zaświadczenia o zgłoszonym miejscu zamieszkania i stanie cywilnym, dokumenty potwierdzające istnienie stosunku pokrewieństwa z najemcą mieszkania socjalnego bądź samorządowego, poświadczoną przez notariusza lub inną właściwą osobę zgodę najemców mieszkania socjalnego lub samorządowego na zgłoszenie miejsca zamieszkania dodatkowych osób, a także oświadczenie z przedsiębiorstwa państwowego Centrum Rejestrów o nieruchomości osób pretendujących na zgłoszenie miejsca zamieszkania w mieszkaniu socjalnym lub samorządowym będącym własnością Administracji Samorządu.
  • Po otrzymaniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku rodziny –wszystkich jej członków), złożonej zgodnie z procedurą ustaloną w przepisach ustawowych, spółka sama otrzymuje z państwowych rejestrów lub innych systemów informacyjnych informacje o zgłoszonym miejscu zamieszkania, stanie cywilnym i nieruchomości, a także wykorzystuje je w celu sprecyzowania danych dotyczących zgłoszenia.
  • Zebrany materiał zostaje przekazany Komisji do spraw stosunków prawnych najmu, która przyjmuje (odpowiednią) decyzję. O przyjętej decyzji wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Po uzyskaniu zgody na zgłoszenie miejsca zamieszkania w mieszkaniu socjalnym lub samorządowym starostwa otrzymują pisemne powiadomienie i zostaje wysłany wyciąg z protokołu wykonawczego komisji.

Aby usunąć dane dotyczące zgłoszenia miejsca zamieszkania, spółka przedkłada Komisji do spraw stosunków prawnych najmu dokumenty potwierdzające, że najemca mieszkania socjalnego lub samorządowego w nim nie przebywa (sprawozdania z inspekcji domowych, zaświadczenia, decyzje sądowe i in.). O przyjętej decyzji najemca zostaje poinformowany pisemnie. Po przyjęciu decyzji o usunięciu danych dotyczących zgłoszenia miejsca zamieszkania starostwa otrzymują pisemne powiadomienie i zostaje wysłany wyciąg z protokołu wykonawczego grupy roboczej.

Prašymas deklaruoti asmenį