Aby zmienić głównego najemcę mieszkania będącego własnością Samorządu Miasta Wilna, należy zwrócić się do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas, pod adresem: Švitrigailos g. 7, Vilnius, lok. 10, i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zmianę głównego najemcy mieszkania będącego własnością Samorządu Miasta Wilna;
 • roczną deklarację z majątku i uzyskanych dochodów mieszkańca (rodziny) (za rok kalendarzowy) wypełnioną zgodnie z procedurą ustanowioną w Ustawie o zgłaszaniu miejsca zamieszkania Republiki Litewskiej lub pisemną zgodę na to, by pracownik spółki mógł wyszukać te dane w oparciu o procedurę ustanowioną w przepisach ustawowych celem ustalenia prawa do wsparcia w związku z najmem mieszkania (z wyjątkiem najemców mieszkania samorządowego);
 • zaświadczenie organu zgłaszającego o zgłoszonym miejscu zamieszkania (zameldowania) i stanie cywilnym lub pisemną zgodę na wyszukiwanie tych danych w informacyjnym systemie Zgłoszeń Miejsca Zamieszkania przez pracownika spółki;
 • oświadczenia wszystkich członków rodziny wnioskodawcy o nieruchomości, którą posiadają (posiadali) na własność w Republice Litewskiej, wydane przez przedsiębiorstwo państwowe Centrum Rejestrów lub pisemną zgodę na to, by pracownik spółki mógł wyszukać te dane w systemie informacyjnym Centrum Rejestrów (z wyjątkiem najemców mieszkania samorządowego);
 • porozumienie pełnoletnich członków rodziny w sprawie wyznaczenia głównego najemcy, poświadczone przez notariusza, urzędników konsularnych Republiki Litewskiej i starostów w starostwach samorządów, jeżeli jest ono przewidziane Ustawą o notariacie Republiki Litewskiej;
 • pisemną zgodę osoby (w przypadku rodziny –wszystkich jej pełnoletnich członków) na pozyskiwanie informacji o depozytach i otrzymanych pożyczkach w bankach oraz w innych instytucjach finansowych, danych z przedsiębiorstwa państwowego Centrum Rejestrów o (dawniej) posiadanej nieruchomości, jak również informacje z Państwowej Inspekcji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej o zadeklarowanym majątku (i uzyskanych dochodach) za rok kalendarzowy, jeżeli nie została ona złożona (z wyjątkiem najemców mieszkania samorządowego);
 • dokumenty potwierdzające istnienie stosunku pokrewieństwa z głównym najemcą mieszkania;
 • kopie dokumentów tożsamości wszystkich członków rodziny;
 • zaświadczenia o dokonaniu opłat za wyświadczone usługi komunalne i inne usługi powiązane wydane przez spółki i (lub) organizacje, świadczące usługi komunalne i inne usługi powiązane (UAB Ignitis (dostawa energii elektrycznej i gazu) pod adresem: Viršuliškių skg. 34; UAB Vilniaus vandenys pod adresem: Spaudos g. 8; AB Vilniaus šilumos tinklai pod adresem: Spaudos g. 6-1; przedsiębiorstwo zarządzające domem);
 • podstawę prawną najmu mieszkania będącego własnością Samorządu Miasta Wilna (nakaz, decyzję, zarządzenie itd.).

Zmiana głównego najemcy mieszkania jest możliwa w następujących przypadkach:

 • w przypadku śmierci głównego najemcy mieszkania;
 • w przypadku wyjazdu głównego najemcy mieszkania;

W przypadku gdy najemca, członkowie jego rodziny i byli członkowie rodziny wyprowadzają się, by zamieszkać gdzie indziej, umowę najmu pomieszczenia mieszkalnego uważa się za rozwiązaną z dniem wyjazdu. W przypadku wyjazdu najemcy, członka jego rodziny lub byłych członków rodziny prawo do państwowego lub samorządowego mieszkania zostaje utrzymane w mocy na okres 6 (sześciu) miesięcy pod warunkiem jednak, że będą dokonywane płatności z tytułu czynszu najmu i usług komunalnych. Pozostawienie samorządowego pomieszczenia mieszkalnego na okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy jest możliwe jedynie w następujących przypadkach: w przypadku wyjazdu na leczenie, naukę; długotrwałej delegacji zagranicznej; wyjazdu w celu wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora; dla dzieci umieszczonych w ośrodku wychowawczym, krewnych, opiekuna lub kuratora – przez cały okres przebywania w nim dzieci; osób powołanych do odbycia obowiązkowej służby wojskowej lub odbywających służbę w jednostce wojskowej do operacji międzynarodowych; osób zatrzymanych – przez cały okres śledztwa i postępowania sądowego. W powyższych przypadkach czasowo nieobecni najemcy zachowują prawo do pomieszczenia mieszkalnego pod warunkiem, że będą dokonywane płatności z tytułu czynszu najmu i usług komunalnych.

 • za wzajemną zgodą członków rodziny.

Prašymas dėl pagrindinio būsto nuomininko keitimo