Osoby i rodziny, które mają prawo i chcą wpisać się na Listę osób i rodzin mających prawo do wsparcia w związku z najmem mieszkania, powinny złożyć do samorządowej spółki Samorząd miasta Wilna, pod adresem: Konstitucijos ave. 3, Vilnius:

  1. wniosek o wpisanie na Listę osób i rodzin mających prawo do wsparcia w związku z najmem mieszkania (formularz BP-3), a w przypadku gdy wniosek i dokumenty składa osoba upoważniona – upoważnienie oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby upoważnionej.
  2. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dokumentu tożsamości, paszportu);
  3. kopie dokumentów potwierdzających tożsamość członków rodziny, aktów małżeństwa, aktów rozwodu, świadectw urodzenia dzieci;
  4. zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia), zaświadczenie o zdolności do pracy (w przypadku osób w wieku od 18 lat do wieku emerytalnego, niezdolnych lub częściowo zdolnych do pracy) wydane przez Służby ds. orzekania o niepełnosprawności i zdolności do pracy bądź legitymację inwalidzką (w przypadku osób w wieku emerytalnym) wydaną przez Wydział Pomocy Społecznej Samorządu Miasta Wilna;
  5. akty zgonu rodziców lub prawomocną decyzję w sprawie pozbawienia praw rodzicielskich, prawomocną decyzję w sprawie ustanowienia stałej opieki (kurateli) (w przypadku sierot lub osób pozbawionych opieki rodzicielskiej);
  6. zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku osób z ciężkimi chorobami przewlekłymi);
  7. zaświadczenie dotyczące pomieszczeń mieszkalnych posiadanych na własność wydane przez przedsiębiorstwo państwowe Centrum Rejestrów, zaświadczenie o zgłoszonym miejscu zamieszkania wydane przez Rejestr Mieszkańców przedsiębiorstwa państwowego Centrum Rejestrów oraz zaświadczenie o stanie cywilnym;
  8. rocznę deklarację z majątku (w tym z uzyskanych dochodów) mieszkańca (rodziny) za rok kalendarzowy (formularz FR0001). Mieszkańcy czekający na wsparcie w związku z najmem mieszkania powinni zadeklarować majątek (w tym uzyskane dochody) za rok kalendarzowy zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o oświadczeniu majątkowym, tj. składając w PIP deklarację do dnia 1 maja;
  9. wykaz dochodów, które zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej dla osób najbardziej potrzebujących, nie zostały ujęte w dochodach otrzymywanych przez osoby i rodziny (podano załącznik 6);
  10. zgodę wszystkich członków rodziny na weryfikację danych.