Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – UAB „SDG“, asmensduomenys@sdg.lt

PRANEŠIMAS KLIENTAMS

APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ kliento, asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat čia rasite informaciją apie tai, kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Įmonė), įmonės kodas: 124568293, registruotas buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, tel. Nr. +370 527 79090, elektroninio pašto adresas: vilniaus.bustas@vmb.lt.

Su Įmonės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt.

Informuojame, kad Įmonė gali pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu.

Kokius duomenis tvarkome?

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi savivaldybės ar socialinio būsto nuomos tikslais, paramos būstui įsigyti suteikimo tikslais, pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui išdavimo tikslais, Įmonei pateiktų užklausų, komentarų, nusiskundimų (skundų), prašymų, pareiškimų nagrinėjimo tikslais, Įmonės skolininkų administravimo tikslais, savitarnos svetainės paslaugų teikimo tikslais, sutarčių sudarymo ir vykdymo dėl Įmonės teikiamų paslaugų tikslais bei kitais tikslais, susijusiais su tiesiogine Įmonės veikla. Tvarkymo pagrindai yra: duomenų subjekto sutikimas ir/arba sutarties su duomenų subjektu vykdymas, teisinės prievolės vykdymas, tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės interesų (BDAR[1] 6 str. 1 d. a), b), c) ir f) punktai).

Atsižvelgiant į tai, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Savivaldybės būsto/socialinio būsto nuomos tikslu tvarkomi asmens duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, duomenys apie neįgalumą, duomenys apie deklaruotą turtą ir pajamas, duomenys apie socialinę paramą, kiti Įmonei pateikiamuose prašymuose pateikiami asmens duomenys; šeimos narių: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
Paramos būstui įsigyti tikslu tvarkomi asmens duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, deklaruotas turtas, deklaruotos pajamos, duomenys apie neįgalumą, kiti prie prašymo pridedamuose dokumentuose esantys duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas; šeimos narių: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu, telefono numeris, el. pašto adresas.
Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui išdavimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, gimimo data, našlaičio statusą patvirtinantys dokumentai, metinė asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija, pažyma apie turimą ir per pastaruosius 5 metus turėtą turtą (visų šeimos narių), duomenys apie neįgalumą; šeimos narių duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), giminystės ryšys, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
Asmenų užklausų, komentarų, nusiskundimų (skundų), prašymų, pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, užklausos, komentaro, nusiskundimo (skundo), prašymo, pareiškimo tekstas, kiti  užklausoje, komentare, nusiskundime (skunde), prašyme ar pareiškime esantys duomenys.
Skolininkų administravimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ė), kontaktiniai duomenys, adresas, skolos suma, šeimos nariai, asmens kodas, turtinė padėtis.
Savitarnos svetainės paslaugų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Slapyvardis, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, adresas, el. pašto adresas, pareigos, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens kodas.
Telefoninių pokalbių duomenys: Garso įrašas, garso įrašo metaduomenys.
Kiti duomenys: Parašas.

Kas gali peržiūrėti Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų konfidencialumą.

Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Įmonės darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbo funkcijoms vykdyti.

Kas gali gauti Jūsų asmens duomenis?

Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Taip pat Jūsų asmens duomenis gali gauti toliau nurodyti gavėjai, bet tik tokia apimtimi, kiek reikalinga nurodytais tikslais:

 • VĮ „Registrų centras“;
 • Vilniaus miesto savivaldybė;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Komunalines paslaugas teikiančios įmonės;
 • Namų administravimo paslaugas teikiančios įmonės;
 • Daugiabučių namų savininkų bendrijos;
 • Santechnikos, elektros, dujų, statybos ir remonto, renovacijos, inžinerines, patalpų išvalymo ir avarijų lokalizavimo, patalpų pritaikymo neįgaliųjų asmenų poreikiams paslaugas teikiančios įmonės;
 • Skolų išieškojimo paslaugas teikiančios įmonės;
 • Advokatai, antstoliai, teisėsaugos ir priežiūros institucijos, taip pat kitos valstybės ir savivaldybės institucijos, teismai, kitos ginčus nagrinėjančios institucijos;
 • Savivaldybės įstaigos bei įmonės ir/ar nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas Įmonės klientams;
 • Klientų pasitenkinimo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ teikiamomis paslaugomis tyrimus bei apklausas atliekančios įmonės;
 • Sąskaitų spausdinimo bei pristatymo paslaugą teikiančios įmonės;
 • Turto vertinimą atliekančios įmonės;
 • Kiti asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais gauti, reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti.

Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir kituose teisės aktuose. Šis terminas gali būti pratęstas tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo nebereikalingus duomenis, sukauptus neautomatiniu būdu, naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Jūsų teisės:

 • gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
 • tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;
 • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • į duomenų perkeliamumą.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR nustatytais pagrindais.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Atvykę į Švitrigailos g. 7, Vilnius ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: info@vmb.lt.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

PRANEŠIMAS KLIENTAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Dokumentas atsisiuntimui ir pasirašymui

[1] Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.