Subsidija būstui įsigyti

Subsidija būstui įsigyti

Dėmesio!

Skubame informuoti laukiančius atsakymo dėl paramos būstui įsigyti: šiai dienai yra išnaudotos visos šių metų valstybės biudžeto lėšos, skirtos subsidijoms. Atitinkantys įstatyme nustatytus reikalavimus bus įrašomi į asmenų ir šeimų, laukiančių subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, sąrašą.

Subsidija būstui įsigyti – viena iš paramos būstu formų. Mažesnes pajamas gaunantys asmenys gali gauti paramą būstui įsigyti – gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą. Asmenims suteikta subsidija gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti. Šia parama taip pat galima pasinaudoti nuosavam būstui rekonstruoti. Parama teikiama vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Šiame puslapyje pateikta informacija yra skirta Vilniaus miesto gyventojams. Jei esate deklaruotas kitame mieste, dėl paramos būstu turėtumėte kreiptis į savo miesto savivaldybę.


Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie:

 • įsigyja pirmą gyvenamosios paskirties būstą Lietuvoje,
  • arba neturėjo nuosavo būsto per pastaruosius 5 metus bei anksčiau nebuvo pasinaudoję šia parama,
  • arba turi / turėjo nuosavą būstą (būstus), kuriame (kuriuose) vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas (naudingųjų plotų suma) yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kv. m.,
  • arba kurių nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. (Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis) bei jie anksčiau nebuvo pasinaudoję šia parama;
 • gyvena Vilniaus mieste ir duomenys apie tai yra įrašyti į LR gyventojų registrą (jei kreipiasi pora, užtenka, kad vienas iš poros būtų deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniuje);
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija šių nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius):
Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur
1 18 656 22 704
2-3 26 048 46 112
4-5 31 328 61 424
6 31 680 87 648
7 36 960 102 256

Paramą būstui rekonstruoti gali gauti:

 • neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, kurie nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams – parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams;
 • asmuo ar šeima, kuri turi / turėjo nuosavą būstą (būstus), kuriame (kuriuose) vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas (naudingųjų plotų suma) yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kv. m. arba kurių nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. (Nekilnojamo turto kadastro duomenimis) bei jie anksčiau nebuvo pasinaudoję šia parama.

Jei asmuo ar šeima turi teisę į paramą būstui įsigyti, tai gali gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą. Asmeniui ar šeimai suteikta subsidija (jų dydžiai išvardinti žemiau) gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Asmeniui ar šeimai bus apmokama:

 • 30 proc. gauto būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos, jei:
  • asmuo yra našlaitis – buvo likęs be tėvų globos (rūpybos) ir yra jaunesnis nei 36 metų;
  • šeima yra daugiavaikė – augina tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
  • asmuo yra neįgalusis / šeimoje yra neįgaliųjų;
  • asmuo yra vieniša motina ar tėvas, globėjas (rūpintojas), kuris vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 • 25 proc. gauto būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos, jei:
  • šeima yra jauna (abu sutuoktiniai yra iki 36 m amžiaus) ir augina du vaikus / du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 • 20 proc. gauto būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos, jei:
  • šeima yra jauna ir augina vieną vaiką / vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 • 15 proc. gauto būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos, jei:
  • šeima yra jauna ir neaugina vaikų / vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

 • 53 tūkst. eurų (arba ekvivalentas kita valiuta) – asmeniui be šeimos;
 • 87 tūkst. eurų (arba ekvivalentas kita valiuta) – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
 • 35 tūkst. eurų (arba ekvivalentas kita valiuta) – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Norintys pasinaudoti parama būstui įsigyti turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (prašymą gali teikti tik Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys):

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo dėl paramos būstui įsigyti (gauti subsidiją) formą (BP-1);
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas dėl paramos būstui įsigyti (BP-1 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį:
  • sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
  • likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
  • teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
  • neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos);
 • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro pažyma apie asmens ar šeimos nuosavybės teise turimą ir pastaruosius 5 metus turėtą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (reikia informacijos apie visų šeimos narių (taip pat ir vaikų) turtą). Jeigu asmuo ar šeima turto neturi, reikia pateikti tai įrodančią pažymą;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) faktiškai vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba):
  • vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) mirties faktą patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, mirties liudijimas ar išrašas iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro);
  • įsiteisėjęs teismo sprendimas (-ai) dėl:
   • santuokos nutraukimo ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo;
   • vienam iš tėvų neterminuotai apribotos tėvų valdžios;
   • vieno iš tėvų pripažinimo neveiksniu;
   • vaiko (-ų) išlaikymo sutarties patvirtinimo;
   • vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) išlaikymo priteisimo, jei vaikas (-ai) gimė nesusituokusiems asmenims, o vaiko (-ų) gimimo įraše nurodyti abu tėvai;
   • vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;
  • įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo vienam iš tėvų paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė.

Po prašymo pateikimo:

 1. Prašymas perduodamas nagrinėti atsakingam darbuotojui;
 2. Prašymas nagrinėjimas 30 kalendorinių dienų;
 3. Jei prašymas tenkinamas, asmuo ar šeima gauna pažymą ir per 15 dienų kreipiasi į banką dėl kredito.

Šiuo metu Vilniuje šie kredito davėjai teikia valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus:

 • AB SEB bankas;
 • AB Luminor Bank;
 • AB „Swedbank“;
 • Kredito unija „Fortūna“.

Paaiškinimai

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas – kredito davėjo, įrašyto į viešąjį kredito davėjų sąrašą, pagal kreditavimo sutartį asmenims ir šeimoms, atitinkantiems šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, skolinami pinigai būstui įsigyti (būstui pirkti ar (ir) statyti) arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti. Dalis valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra (arba planuojamas statyti) būstas, pirkti.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >