Būsto nuomos kompensacija

Būsto nuomos kompensacija

Būsto nuomos kompensacija – viena iš paramos būstu formų. Mažesnes pajamas gaunantys asmenys gali gauti paramą būstui išsinuomoti – pasinaudoti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, kuri mokama vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu. Šios būsto nuomos kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio dydžio.

Šiame puslapyje pateikta informacija yra skirta Vilniaus miesto gyventojams. Jei norite gauti paramą būstu kitame mieste, turėtumėte kreiptis į to miesto savivaldybę.

Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės taryba prie mokamos LR Vyriausybės nustatyto dydžio nuomos mokesčio dalies kompensacijos nusprendė skirti ir kompensacijas tam tikroms asmenų grupėms iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto. Mokamų Vilniaus miesto savivaldybės ir valstybės kompensacijų suma neturi viršyti nuomos sutarties ir rinkos nuomos kainų.

Vilniaus miesto savivaldybės kompensacijos:


Teisę į būsto nuomos kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie:

 • Lietuvoje neturi nuosavo būsto,
  • arba kurių nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. (Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis),
  • arba kurių nuosavo būsto (būstų) vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas (naudingųjų plotų suma) yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • yra Vilniaus mieste deklaravę savo gyvenamąją vietą ir šioje savivaldybėje išsinuomoję gyvenamosios paskirties būstą;
 • būsto nuomos sutartį yra sudarę ne trumpiau kaip 1 metams;
 • būsto nuomos sutartį yra įregistravę VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre;
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija šių nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius. Lentelėje jos nurodytos pirmuose stulpeliuose „Pajamos“ ir „Turtas“):
Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur Su 25 proc. pajamos, Eur Su 25 proc. turtas, Eur
1 10 912 16 368 13 640 20 460
2-3 21 472 29 568 26 840 36 960
4 24 640 52 800 30 800 66 000
5 30 800 66 000 38 500 82 500
6 36 960 79 200 46 200 99 000
7 43 120 92 400 53 900 115 500
8 49 280 105 600 616 00 132 000
9 55 440 118 800 69 300 148 500
10 61 600 132 000 77 000 165 000

Jau gaunantiems būsto nuomos kompensaciją asmenims ir šeimoms kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, kai asmens ar šeimos deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 proc. viršija nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius (lentelėje antrieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“).

Nuo 2024-07-01 būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

 • išsinuomojo būstą, kurio būsto nuomos sutartyje nurodytas būsto nuomos mokesčio dydis per mėnesį viršija vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančių pajamų (tiek pagal deklaruotas pajamas, tiek pagal asmens ar šeimos praėjusių 6 mėnesių pajamas, gautas iki kreipimosi dėl kompensacijos). Šis reikalavimas nėra taikomas iki 24 metų nedirbančiam asmeniui, kuris mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje, mokslo ar studijų tikslais pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą į gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje;
 • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams;
 • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius.

Galimą gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį galite preliminariai paskaičiuoti skaičiuoklės pagalba.

Norintys gauti būsto nuomos kompensaciją turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją formą (BP-4);
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001). Jeigu deklaracijoje yra nurodomos pajamos, kurios yra neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, reikia dar užpildyti BP-6 formą bei pateikti dokumentus, įrodančius tų pajamų kilmę (dėl jų reikėtų kreiptis į įstaigas, iš kurių gavote šias išmokas);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos);
 • būsto nuomos sutartis (joje reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), sudaryta ne trumpiau kaip 1 metams ir įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre (NTR) bei pats NTR išrašas (nuomojamo būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas negali būti mažesnis kaip 10 kv. m. arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame būtų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
 • pažyma apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“). Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikia pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo (šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
 • jeigu dėl kompensacijos kreipiasi pilnametis, ne vyresnis kaip 24 metų, nedirbantis besimokantis asmuo, kuris mokslo ar studijų tikslais pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą – mokslo ar studijų institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad šios institucijos bendrabučiuose nepakanka apgyvendinimo vietų ir (ar) kad šis asmuo neatsisakė jam pasiūlytos apgyvendinimo vietos (kai šios institucijos bendrabučiuose laisvų vietų yra);
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, kur bus pervedama kompensacija (ji gali būti pervedama tiek kompensacijos gavėjui, tiek būsto nuomotojui šio sutikimu).

Po prašymo pateikimo:

 1. Prašymas perduodamas nagrinėti atsakingam darbuotojui;
 2. Prašymas nagrinėjimas 30 kalendorinių dienų;
 3. Jei prašymas tenkinamas, rengiamas direktoriaus įsakymas, pasirašomas per 3 kalendorines dienas;
 4. Gautas įsakymas perduodamas buhalterijai apmokėjimui atlikti;
 5. Pinigai į gavėjo sąskaitą pervedami iki einamojo mėnesio 25 d.

Paaiškinimai

Artimieji giminaičiai – tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >