Socialinio būsto nuoma

Socialinio būsto nuoma

Socialinis būstas – būstas, skirtas mažas pajamas gaunantiems bei neturtintiems kur gyventi asmenims.

Vadovaudamasi LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Savivaldybė socialinį būstą nuomoja eilės tvarka į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašytiems asmenims. Būstas nuomojamas pagal prašymo įregistravimo datą ir laiką, asmenims sulaukus savo eilės Sąraše.

Taigi, norintys gauti socialinį būstą asmenys ir šeimos pirmiausia privalo pateikti prašymą įrašyti juos į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.


Informacija jau gyvenantiems socialiniame būste

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie:

 • Lietuvoje neturi nuosavo būsto,
  • arba jų nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.,
  • arba jų nuosavo būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius. Lentelėje jos nurodytos pirmuose stulpeliuose „Pajamos“ ir „Turtas“):
Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur Su 35 proc. pajamos, Eur Su 35 proc. turtas, Eur Su 50 proc. pajamos, Eur Su 50 proc. turtas, Eur
1 8 096 16 368 10 930 22 097 12 144 24 552
2-3 16 016 29 568 21 622 39 917 24 024 44 352
4 18 304 52 800 24 710 71 280 27 456 79 200
5 22 880 66 000 30 888 89 100 34 320 99 000
6 27 456 79 200 37 066 106 920 41 184 118 800
7 32 032 92 400 43 243 124 740 48 048 138 600
8 36 608 105 600 49 421 142 560 54 912 158 400
9 41 184 118 800 55 598 160 380 61 776 178 200
10 45 760 132 000 61 776 178 200 68 640 198 000

Kai nuomininkai jau gyvena socialiniame būste, teisę į jį turi, kai jų pajamos ir turtas Įstatyme nustatytais atvejais viršija ne daugiau, kaip:

 • 35 proc. (lentelėje antrieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“);
 • 50 proc. (lentelėje tretieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“) tuo atveju, jeigu: asmuo yra be šeimos; asmuo yra neįgalusis; šeimoje yra neįgaliųjų; šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Jau gyvenantys socialiniame būste asmenys ir šeimos turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jei:

 • jų socialinio būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • asmuo ar jo šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam ar jo šeimai turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

Socialinio būsto nuomos sutartis su nuomininkais nutraukiama, jeigu:

 • jie įsigyja nuosavą būstą (išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo, arba jų nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.);
 • jų deklaruoto turto vertė ar pajamos viršija nustatytus dydžius daugiau kaip:
  • 35 proc. (lentelėje antrieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“);
  • 50 proc. (lentelėje tretieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“) tuo atveju, jeigu: asmuo yra be šeimos; asmuo yra neįgalusis; šeimoje yra neįgaliųjų; šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 • jie išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę ir ten deklaruoja savo gyvenamąją vietą;
 • pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos (arba dėl svarbių priežasčių – iki kitų metų birželio 1 dienos) jie nepateikė turto ir pajamų deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;
 • jų įsiskolinimas už socialinio būsto nuomą ir (ar) mokesčius už komunalines paslaugas viršija 6 mėn. socialinio būsto nuomos mokesčio sumą ir jie atsisako socialinių paslaugų ar nebendradarbiauja su savivaldybės administracija dėl šių paslaugų teikimo;
 • socialinis būstas naudojamas ne pagal paskirtį.

Jei nuomininkui prireikia ilgam laikui išvykti

Laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui, teisė į valstybės ar savivaldybės gyvenamąją patalpą paliekama šešiems mėnesiams su sąlyga, jeigu bus mokamas nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas.

Laikinai išvykusiems nuomininkams teisė į išsinuomotą būstą paliekama visam išvykimo laikui šiais atvejais:

 • išvykusiems gydytis – visą gydymosi laiką;
 • išvykusiems mokytis – visą mokymosi, studijų laiką;
 • išvykusiems į ilgalaikę komandiruotę į užsienį – visą komandiruotės laiką;
 • išvykusiems eiti globėjo ar rūpintojo pareigų – visą šių pareigų ėjimo laiką;
 • vaikams, atiduotiems į auklėjimo įstaigą, giminaičiams, globėjui ar rūpintojui, – visą vaikų ten buvimo laiką;
 • pašauktiems į privalomąją karo tarnybą ar tarnaujantiems tarptautinių operacijų kariniame vienete – įstatymų nustatytą tarnybos laiką;
 • suimtiems – visą tardymo ir teismo laiką.

Pasibaigus šioms aplinkybėms, laikinai išvykusiems nuomininkams teisė į išsinuomotą būstą išlieka dar šešis mėnesius. Po šio termino teisė į išsinuomotą būstą prarandama. Teisė į išsinuomotą būstą prarandama ir tada, kai nutrūksta laikinai išvykusio nuomininko būsto nuomos sutartis (jei sutartyje nenustatyta kitaip).

Jei laikinai išvykusįjį, kuris grįžo po nustatyto termino, būste pasilikę gyventi nuomininkas, pilnamečiai šeimos nariai ir buvę šeimos nariai priima gyventi tame būste toliau, jo prarasta teisė į išsinuomotą būstą laikoma atnaujinta. Taip pat laikinai išvykusiojo reikalavimu teismas gali pripažinti jam teises į išsinuomotą būstą, jei bus nustatyta, kad nustatytą laiką jis praleido dėl svarbių priežasčių.

Jei deklaruotas turtas ir pajamos viršija Įstatyme nustatytus dydžius

Jeigu socialinio būsto gyventojų deklaruotas turtas ar pajamos viršija Įstatyme nustatytus metinius pajamų ar turto dydžius (jie nurodyti lentelėje aukščiau) daugiau kaip 35 proc. arba daugiau kaip 50 proc. (jeigu asmuo yra be šeimos ar jeigu šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), jaudintis nereikia.

Siekiant suteikti gyventojams laiko susirasti kitą būstą rinkoje, jų prašymu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs socialinio būsto poreikį Savivaldybėje, gali priimti sprendimą socialinį būstą ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui išnuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis, jeigu gyventojai neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto. Tokiu atveju su gyventojais sudaroma nauja terminuota Savivaldybės būsto nuomos sutartis.

Deklaruotam turtui ir pajamoms viršijus Įstatyme nustatytus dydžius (jie nurodyti lentelėje aukščiau), terminuota Savivaldybės būsto nuomos sutartis vieniems metams (bet ne daugiau nei tris kartus iš eilės) gali būti sudaroma su:

 • gyventojais, auginančiais tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • neįgaliaisiais (arba šeimomis, kuriose yra neįgaliųjų);
 • asmenimis, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų.

Paaiškinimai

Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Savivaldybės būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės būsto fondo sąrašą.

Socialinis būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos bei savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>