Savivaldybės būsto įsigijimas

Savivaldybės būsto įsigijimas

Savivaldybės būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), įtrauktas į Savivaldybės būsto fondo sąrašą.

Prie savivaldybės būstų priskiriami būstai, kurių nuomos sutartys yra sudarytos iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal LR gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą arba vykdant valstybės garantiją (padovanojus savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą), arba grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, įrašytiems į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą sąrašą ir kt.

Taip pat prie savivaldybės būstų priskiriami būstai, kurių nuomos sutartys iš socialinio būsto sutarties būna perrašomos į naują terminuotą savivaldybės būsto nuomos sutartį – taip elgiamasi tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais, kai socialinio būsto nuomininko deklaruotas turtas ir / ar pajamos viršija nustatytus dydžius.


Rinkos kainomis Savivaldybei priklausančias patalpas (ar jų dalis) gali įsigyti:

 • nuomininkai, kurie nuomojasi butus ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas;
 • butų ir gyvenamųjų namų bendraturčiai, kurių nuosavos patalpos siejasi su atlaisvintomis Savivaldybės patalpomis;
 • būstų savininkai, kurie naudojasi pagalbinio ūkio paskirties pastatais / jų dalimis / kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpomis;
 • gyvenamųjų namų valdų savininkai, kurių valdose yra pagalbinio ūkio paskirties pastatai ar jų dalys;
 • būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalies bendraturčiai ir tretieji asmenys, kai patalpos / patalpų dalys priimtu sprendimu yra pripažintos nereikalingomis arba netinkamomis naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu.

Lengvatinėmis kainomis savivaldybės būstą gali įsigyti:

 • nuomininkai, kurie turi išduotus Seimo sudarytos Butų privatizavimo komisijos iki 1998 m. liepos 1 d. leidimus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
 • nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
 • nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;
 • nuomininkai (reabilituoti politiniai kaliniai, tremtiniai ar jų našliai ir vaikai), kurie yra grįžę į Lietuvos Respubliką Vyriausybės ir kitų įgaliotų institucijų nustatyta tvarka;
 • nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;
 • nuomininkai, kuriems teisę įsigyti nustato Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir (arba) kiti teisės aktai, susiję su jo įgyvendinimu;
 • asmenys, perkantys pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais).

Norintys privatizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą turi vienu iš nurodytų būdų kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą formą;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

NUOMININKAMS reikalingi dokumentai:

 • prašymas dėl būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato (ar jo dalies) privatizavimo;
 • asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • naudojimosi patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutartis / orderis / sprendimas);
 • notaro ar seniūno patvirtintas susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
 • VĮ „Registrų centras“ pažyma apie asmens (kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis) šeimos sudėtį, asmens duomenis;
 • pažymos apie įsiskolinimus arba visišką atsiskaitymą už prašomo pirkti nekilnojamojo turto komunalines paslaugas;
 • pradinės įmokos (iki prašymo pateikimo Pareiškėjas turi sumokėti Vykdytojui pradinę įmoką – 250 Eur) sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Dokumentų sąrašas nėra baigtinis – papildomų dokumentų pateikimas priklauso nuo konkretaus pagrindo, suteikiančio teisę įsigyti būstą.

BENDRASAVININKAMS reikalingi dokumentai:

 • prašymas dėl būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato (ar jo dalies) privatizavimo;
 • asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • bendraturčio teisę į gyvenamąjį namą ar butą, kuriame yra pageidaujamas pirkti patuštintas kambarys ar butas, įrodantis dokumentas (išrašas iš Nekilnojamojo turto registro);
 • notaro ar seniūno patvirtintas bendraturčių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, jei butas ar gyvenamasis namas, kuriame parduodamas patuštintas kambarys, nuosavybės teise priklauso dviem ar daugiau asmenų (bendraturčių).

Iki prašymo pateikimo pirkėjas turi sumokėti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pradinę įmoką (250 Eur) ir pateikti įmokos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ sąskaita pradiniam įnašui sumokėti už prašomą pirkti Savivaldybės turtą: LT90 7300 0100 0055 7932.

Atsisakius pirkti Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir nesudarius Savivaldybės turto pirkimo–pardavimo sutarties dėl pirkėjo kaltės, pradinis įnašas negrąžinamas.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

Pratęsta galimybė su nuolaida įsigyti iš savivaldybės nuomojamą būstą: kaina gali būti mažesnė net iki 30 proc.

<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>