Savivaldybės teisės aktai

SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI
Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/91c7f4b037bf11e598499e1e1ba6e454/vgqumRxunC
Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/650ca950eec711e692c5977c7316c9b5/wGrEanrhJQ
Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506436
Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/beb35050633111e8acbae39398545bed
Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506602/CbXryYdoYB