Naujienos

Pokyčiai nuo 2023 metų

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ informuoja, kokie laukia pokyčiai nuo 2023 metų.

Keičiasi nuomos mokesčio dydis

Vadovaujantis Valstybės įmonės „Registrų centras“ direktoriaus 2022-12-28 įsakymu Nr. VE-965, buvo patvirtinti nauji vietovės pataisos koeficientai pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę bei 2022-12-28 įsakymu Nr. VE-970 buvo nustatytos gyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės. Atsižvelgiant į tai, kad minėti koeficientai turi įtakos būsto nuomos mokesčio apskaičiavimui, nuo 2023-01-01 gali keistis nuomojamų būstų nuomos mokesčių dydžiai.

Pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui įsigyti

Pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui įsigyti. Dabar teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šių pajamų ir turto dydžių:

Subsidijų lentelė

Pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui išsinuomoti

Pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui išsinimuoti. Dabar teisę į  būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

Kompensacijų lentelė

Norint ir 2023 metais gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, jei visų kitų dokumentų galiojimo terminas nesibaigęs, būtina pateikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už 2022 metus (forma FR0001). Nepateikus šios deklaracijos iki gegužės 1d., mokėjimas nutraukiamas, o išmokėta kompensacija turi būti grąžinama. Kompensacija mokama laikotarpiu, kol galioja būsto nuomos sutartis.

Pajamų ir turto limitai dėl socialinio būsto nuomos

Pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl socialinio būsto nuomos. Dabar teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių (lentelėje jos nurodytos pirmuose stulpeliuose „Pajamos“ ir „Turtas“. O kai nuomininkai jau gyvena būste, teisę į jį turi, kai jų pajamos ir turtas viršija ne daugiau, kaip 35 proc. jų turto ar pajamų):

Socialinio būsto lentelė

Deklaruotas turtas ir pajamos gali viršyti daugiau kaip 50 proc., jeigu asmuo yra be šeimos ar jeigu šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jeigu asmuo yra neįgalusis, ar jeigu šeimoje yra neįgaliųjų.

Kompensacija už apgyvendintus Ukrainos piliečius

Nutarimo „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimuose įtvirtinta, kad kompensacijos už būsto suteikimą Ukrainos piliečiams mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023 m. gruodžio 31 d. ir viršyti būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais sutarties galiojimo laikotarpio. Minėti pakeitimai įsigaliojo 2022 m. gruodžio 24 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19fa434082b011ed8df094f359a60216).

Norint ir 2023 metais gauti kompensaciją už apgyvendintus užsieniečius reikia pateikti prašymą dėl kompensacijos mokėjimo pratęsimo, jei visų kitų dokumentų galiojimo terminas nesibaigęs. Jeigu yra pasibaigęs panaudos sutarties terminas, sutartis turi būti pratęsta (negalima sudaryti naujos sutarties). Taip pat svarbu, kad Ukrainos piliečiai privalo atnaujinti leidimą gyventi Lietuvoje. Kompensacija mokama iki kol galioja panaudos sutartis, bet ne ilgiau nei iki 2023-12-31.

Taigi, panaudos davėjai, kuriems kompensacijoms skirtos (priimti sprendimai) iki 2023 m. kovo 4 d., dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir pateikti prašymą.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimas ukrainiečiams

Skyrimas išlieka toks pats, deklaracijų SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nereikalauja. Tačiau, norėdami ir 2023 metais gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, jei nuomos sutarties terminas nėra pasibaigęs, Ukrainos piliečiai turi pateikti pratęstą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Jį galima pratęsti el. būdu prisijungus prie Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos puslapio https://www.migracija.lt/e-leidimas. Nepateikus pratęsto leidimo laikinai gyventi Lietuvoje iki kovo 4 d., kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, o išmokėta kompensacija turi būti grąžinama. Kompensacija mokama laikotarpiu, kol galioja būsto nuomos sutartis.

 

Daugiau informacijos:

Vilniaus miesto savivaldybės parama atvykstantiems iš Ukrainos

Nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas ukrainiečiams

Informacija apie kompensacijų už apgyvendintus ukrainiečius skyrimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas