Naujienos

Pratęstos kompensacijos ukrainiečiams

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ primena, kad kompensacijos už užsieniečių apgyvendinimą pratęstos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Ukrainiečiai turi turėti suteiktą laikinąją apsaugą Lietuvoje ir išduotą leidimą čia laikinai gyventi (LR įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 40 str. 1 d. 10 p.).

Taip pat pratęstas ir būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimas ukrainiečiams.

Visą naujausią išsamią informaciją rasite čia: kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą

Kompensacijos už apgyvendintus ukrainiečius

Nutarimo „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimuose įtvirtinta, kad kompensacijos už būsto suteikimą Ukrainos piliečiams mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023 m. gruodžio 31 d. ir viršyti būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais sutarties galiojimo laikotarpio. Minėti pakeitimai įsigaliojo 2022 m. gruodžio 24 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19fa434082b011ed8df094f359a60216).

Norint ir 2023 metais gauti kompensaciją už apgyvendintus užsieniečius reikia pateikti prašymą dėl kompensacijos mokėjimo pratęsimo, jei visų kitų dokumentų galiojimo terminas nesibaigęs. Jeigu yra pasibaigęs panaudos sutarties terminas, sutartis turi būti pratęsta (negalima sudaryti naujos sutarties). Taip pat svarbu, kad Ukrainos piliečiai privalo atnaujinti leidimą gyventi Lietuvoje. Kompensacija mokama iki kol galioja panaudos sutartis, bet ne ilgiau nei iki 2023-12-31.

Taigi, panaudos davėjai, kuriems kompensacijoms skirtos (priimti sprendimai) iki 2023 m. kovo 4 d., dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir pateikti prašymą.

Jei ukrainiečiai leidimą gyventi gavo pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 40 str. 1 d. 8 p.*, ar gali lietuviai gauti kompensaciją už jų apgyvendinimą pagal sudarytą panaudos sutartį?

Kompensacija fiziniams ir juridiniams asmenims skiriama, jeigu jie perduoda būstą asmenims, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga ir išduotas leidimas čia laikinai gyventi (Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 40 str. 1 d. 10 p.). Aktuali Nutarimo redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/168d5e60a54611ec8d9390588bf2de65/asr

Todėl būste apgyvendinus ukrainiečius, gavusius leidimą laikinai gyventi Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 40 str. 1 d. 8 p.* pagrindu, kompensacija panaudos davėjui negalėtų būti skiriama.

*Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu:

  • nelydimas nepilnametis užsienietis negrąžinamas į užsienio valstybę,
  • užsienietis negali išvykti iš Lietuvos arba negali grįžti į kilmės valstybę dėl humanitarinių priežasčių ar nedemokratinio režimo persekiojimo ir vykdomų represijų, dėl kurių yra nukentėjęs ar gali nukentėti,
  • užsieniečio negalima grąžinti į užsienio valstybę arba išsiųsti iš Lietuvos, jei:
    • jo gyvybei ar laisvei gresia pavojus arba jis gali būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų, arba ši valstybė gali vėliau nusiųsti jį į tokią valstybę;
    • yra rimtas pagrindas manyti, kad joje užsienietis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas;
    • jam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra suteiktas apsisprendimo laikotarpis, per kurį jis, kaip esanti ar buvusi su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų auka, turi priimti sprendimą, ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar su teismu.
  • užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos vykdymas yra sustabdytas (jį atsisako priimti užsienio valstybė, į kurią jis gali būti išsiųstas; jam reikia suteikti būtinąją medicinos pagalbą, kurios suteikimo reikalingumą patvirtina sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija; jo negalima išsiųsti dėl objektyvių aplinkybių, pvz., užsienietis neturi galiojančio kelionės dokumento, nėra galimybės gauti kelionės bilietų ir kt.) ir šios aplinkybės per vienerius metus nuo sprendimo išsiųsti užsienietį iš Lietuvos vykdymo sustabdymo neišnyko ir užsienietis nėra sulaikytas.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos ukrainiečiams

Norėdami ir 2023 metais gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, jei nuomos sutarties terminas nėra pasibaigęs, Ukrainos piliečiai turi pateikti pratęstą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Jį galima pratęsti el. būdu prisijungus prie Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos puslapio https://www.migracija.lt/e-leidimas. Nepateikus pratęsto leidimo laikinai gyventi Lietuvoje iki kovo 4 d., kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, o išmokėta kompensacija turi būti grąžinama. Kompensacija mokama laikotarpiu, kol galioja būsto nuomos sutartis.

 

Daugiau informacijos:

Kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą

Visi pokyčiai nuo 2023 metų

Vilniaus miesto savivaldybės parama atvykstantiems iš Ukrainos