Prašymų formos

Prašymus galite teikti el. paštu info@vmb.lt

Svarbu, kad visi besikreipiantys pas mus asmenys ir jų šeimos nariai privalo būti deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl subsidijos būstui įsigyti – tuomet pakanka, kad vienas besikreipiantis būtų deklaruotas Vilniuje

1. Prašymas dėl paramos būstui įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti

BP-1 – Prašymas iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai.
 • Registrų centro pažyma apie pastaruosius 5-rius metus turėtą/neturėtą nuosavą būstą;
 • Dokumentas įrodantis, kad esate našlaitis (likęs be tėvų globos iki 18 metų) arba neįgalumo/darbingumo pažymėjimas pagal poreikį.

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikia:

 • AB SEB bankas
 • AB „Swedbank“,
 • Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 •  Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.)
2. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti, dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą - į eilę

BP-3-forma – Prašymas, dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (į eilę)

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai.
3. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) - ne eilės tvarka

BP-5-forma – Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) – ne eilės tvarkaBP-5 prašymas

 1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;
 2.  asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
 3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
 6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 9. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 10.  likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai;
 • dokumentai įrodantys teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės tvarka.
4. Prašymai dėl paramos būstui išsinuomoti - būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti

BP- 4 -forma – Prašymas būsto nuomos kompensacijai gauti
Pildoma, kai nesate įrašyti į į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

PRAŠYMO forma nuomos kompensacijos pratęsimui/skyrimui
Pildoma, kai jau este įrašyti į į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą arba norite pratęsti/pakeisti nuomos sutartį

Prašymas skirtą būsto nuomos kompensaciją pervesti į sąskaitą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai;
 • būsto nuomos sutartis;
 • Registrų centro (Lvovo g. 25) pažyma apie registruotą būsto nuomos sutartį.
6. Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą

Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • iki prašymo pateikimo Pareiškėjas turi sumokėti Vykdytojui pradinę įmoką -150 Eur,
  sąskaitos numeris LT90 7300 0100 0055 7932,
  mokėjimo paskirtis – pradinis įnašas už prašomą pirkti Savivaldybės turtą adresu _____________;
 • dokumentą, įrodantį naudojimosi Savivaldybės būstu teisinį pagrindą (Sutartį);
 • Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų notaro ar seniūno patvirtintą susitarimą (sutikimą), kurio asmens (ar asmenų) vardu bus sudaroma  pirkimo–pardavimo sutartis;
 • asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, šeimos sudėtį, asmens duomenis;
 • pažymą apie asmens įsiskolinimus arba visišką atsiskaitymą už prašomo pirkti nekilnojamojo turto komunalines paslaugas (vandenį, šildymą, elektrą ir t.t.);
 • pagal poreikį kitus dokumentus.