Prašymų formos

Prašymus galite teikti el. paštu info@vmb.lt

Svarbu, kad visi besikreipiantys pas mus asmenys ir jų šeimos nariai privalo būti deklaravę savo gyvenamąją Vilniaus mieste

išskyrus atvejus kai kreipiamasi dėl subsidijos būstui įsigyti – tuomet pakanka, kad vienas besikreipiantis būtų deklaruotas Vilniuje!

 

GYVENTOJŲ PRAŠYMO FORMA
(prašant atlikti remontą ar kitais, nesusijusiais su žemiau išvardintais, atvejais)
PRANEŠIMAS KLIENTAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO
1. Prašymas dėl paramos būstui įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti
BP-1 – Prašymas iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 1. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už 2020 metus  – FR0001;
 2. Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai.
 3. Registrų centro pažyma apie pastaruosius 5-rius metus turėtą/neturėtą nuosavą būstą;
 4. Dokumentas įrodantis, kad esate našlaitis (likęs be tėvų globos iki 18 metų) arba neįgalumo/darbingumo pažymėjimas pagal poreikį.

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikia:

 1. AB SEB bankas
 2. „Swedbank“, AB
 3. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 4.  Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.)
2. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti, dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą - į eilę
BP-3-forma – Prašymas, dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (į eilę)
Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės būsto su bendro naudojimo patalpų dalimi nuomą, sąrašą

 • Likusiems be tėvų globos asmenims iki 36 metų su šeima
 • Jaunoms šeimoms*
 • Neįgaliems asmenims / šeimoms, kuriose yra neįgalus asmuo**
 • Asmenims iki 36 metų, besimokantiems aukštosiose ar profesinio rengimo mokyklose, universitetuose.

* šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų

** asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 1. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už 2020 metus  – FR0001;
 2. Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai.
3. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) - ne eilės tvarka
BP-5-forma – Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) – ne eilės tvarka

1) netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;

2) asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

4) šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

5) šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

6) šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

7) neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

8) šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

9) šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;

10) likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 1. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už 2020 metus  – FR0001;
 2. Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai;
 3. Dokumentai įrodantys teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės tvarka.
4. Prašymai dėl paramos būstui išsinuomoti - būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti
BP- 4 -forma – Prašymas būsto nuomos kompensacijai gauti
Pildoma, kai nesate įrašyti į į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą
PRAŠYMO forma nuomos kompensacijos pratęsimui/skyrimui
Pildoma, kai jau este įrašyti į į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą arba norite pratęsti/pakeisti nuomos sutartį
Prašymas skirtą būsto nuomos kompensaciją pervesti į sąskaitą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 1. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už 2020 metus  – FR0001;
 2. Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai;
 3. Būsto nuomos sutartis;
 4. Registrų centro (Lvovo g. 25) pažyma apie registruotą būsto nuomos sutartį.
6. Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą
Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 1. iki prašymo pateikimo Pareiškėjas turi sumokėti Vykdytojui pradinę įmoką -150 Eur,
  sąskaitos numeris LT90 7300 0100 0055 7932,
  mokėjimo paskirtis – pradinis įnašas už prašomą pirkti Savivaldybės turtą adresu _____________;
 2. dokumentą, įrodantį naudojimosi Savivaldybės būstu teisinį pagrindą (Sutartį);
 3. Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų notaro ar seniūno patvirtintą susitarimą (sutikimą), kurio asmens (ar asmenų) vardu bus sudaroma  pirkimo–pardavimo sutartis;
 4. asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 5. pažymą apie asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, šeimos sudėtį, asmens duomenis;
 6. pažymą apie asmens įsiskolinimus arba visišką atsiskaitymą už prašomo pirkti nekilnojamojo turto komunalines paslaugas (vandenį, šildymą, elektrą ir t.t.);
 7. pagal poreikį kitus dokumentus.