Naujienos

Svarbūs pokyčiai 2024 metais

Svarbūs pokyčiai 2024 metais – informuojame, kad nuo 2024-01-02 pasikeitė ir įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai (juos rasite čia).

Dėl to nuo 2024-01-02 baigia galioti anksčiau priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo. Tad tie asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo, prašymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų turi pateikti iš naujo. Sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priima vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.

Kviečiame kuo skubiau visus SĮ „Vilniaus miesto būstas“ klientus pateikti naujus prašymus dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų ir pridėti visus aktualius dokumentus!

Prašymą galima pateikti vienu iš nurodytų būdų:
  • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją formą (BP-4) (jei asmuo ar šeima yra neįrašyti į socialinio būsto laukiančių asmenų eilęarba prašymo dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo/pratęsimo formą (jei asmuo ar šeima jau yra socialinio būsto laukiančių asmenų eilėje);
  • atsiuntus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
  • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje;
  • atsiuntus paprastu paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Kas nebegaus kompensacijų?

Pagal naująją Įstatymo 10 str. 1 d. 3 p. redakciją būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

  • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims). Todėl nuo šiol, norint gauti kompensaciją, prie visų reikalingų dokumentų dar reikės pridėti ir pažymą apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“. Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikės pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo. Šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
  • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius;
  • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
  • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (pagal naująją Įstatymo 18 str. 2 d. redakciją).

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama pagal naujas taisykles: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Kompensacijų apskaičiavimų pavyzdžiai

Pagal Įstatymo 18 str. 1 d. pakeitimą asmenims ir šeimoms būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius nurodytus atskaitymus (gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir alimentus vaikui (įvaikiui) iš jas mokančio asmens pajamų. Pajamos, gautos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičiuojamos atskaičius leidžiamus atskaitymus).

Pagal Įstatymo 18 str. 2 d. pakeitimą būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. pagal 18 str. 1 d. apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.

Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, kompensacija nemokama.

Pavyzdžiai

1 pavyzdys: asmuo uždirba atskaičius mokesčius apie 710 eurų, o jo būsto nuomos mokestis yra 400 eurų per mėnesį. Šis nuomos mokestis sudaro apie 56 proc. mėnesinių asmens pajamų, taigi, jis turi teisę į būsto nuomos mokesčio kompensaciją. 40 proc. mėnesinių asmens pajamų sudaro 284 eurus. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis per mėnesį šiam asmeniui būtų 116 eurų, t. y., mažiau nei 1 VRP.

2 pavyzdys: du dirbantys asmenys uždirba iš viso 1420 eurų per mėnesį. Būsto nuomos mokestis – 700 eurų. Tai sudaro apie 50 proc. Šeimos mėnesio pajamų, taigi, toks dydis atitinka Įstatyme pateiktą įsipareigojimų ir pajamų santykio ribą. 40 proc. šeimos pajamų dalis lygi 568 eurams. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis šiai šeimai bus 132 eurai per mėnesį.

Pokyčiai ukrainiečiams

Norintys ir toliau gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ukrainiečiai nuo 2024-01-02 privalo deklaruoti (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Taip pat svarbu nepamiršti gauti / pratęsti / pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Ką daryti?

Senesni asmenų ir šeimų pateikti prašymai, t. y. neišnagrinėti prašymai, pateikti dar iki 2023-12-31, bus nagrinėjami pagal senąsias Įstatymo nuostatas, kompensaciją skiriant iki 2023 m. pabaigos. Norintys gauti kompensacijas 2024 metais turės pateikti naujus prašymus, kurie bus nagrinėjami pagal naująją Įstatymo redakciją.

Nebemokamos kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą

Baigiasi kompensacijų už ukrainiečių apgyvendinimą mokėjimas. Pagal panaudos sutartį apgyvendinę bėgančius nuo karo ukrainiečius būstų savininkai kompensacijas gaus už laikotarpį iki 2023 metų gruodžio 31 dienos.

Kiti kasmetiniai pokyčiai

Gali keistis nuomos mokestis

Pranešame, kad, vadovaujantis Valstybės įmonės „Registrų centras“ direktoriaus įsakymais, buvo patvirtinti nauji vietovės pataisos koeficientai pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę bei buvo nustatytos gyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės.

Atsižvelgiant į tai, kad minėti koeficientai turi įtakos būsto nuomos mokesčio apskaičiavimui, informuojame, kad nuo 2024-01-01 gali keistis jūsų išsinuomoto būsto nuomos mokesčio dydis.

Keičiasi turto ir pajamų dydžiai

Nuo 2024-01-01 pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui išsinuomoti. Dabar teisę į būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur
1 10 912 16 368
2-3 21 472 29 568
4 24 640 52 800
5 30 800 66 000
6 36 960 79 200
7 43 120 92 400
8 49 280 105 600
9 55 440 118 800
10 61 600 132 000

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių (lentelėje jos nurodytos pirmuose stulpeliuose „Pajamos“ ir „Turtas“. O kai nuomininkai jau gyvena būste, teisę į jį turi, kai jų pajamos ir turtas viršija ne daugiau, kaip 35 proc. jų turto ar pajamų):

Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur Su 35 proc. pajamos, Eur Su 35 proc. turtas, Eur Su 50 proc. pajamos, Eur Su 50 proc. turtas, Eur
1 8096 16368 10930 22097 12144 24552
2-3 16016 29568 21622 39917 24024 44352
4 18304 52800 24710 71280 27456 79200
5 22880 66000 30888 89100 34320 99000
6 27456 79200 37066 106920 41184 118800
7 32032 92400 43243 124740 48048 138600
8 36608 105600 49421 142560 54912 158400
9 41184 118800 55598 160380 61776 178200
10 45760 132000 61776 178200 68640 198000

Taip pat pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui įsigyti. Dabar teisę gauti subsidiją būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur
1 18 656 22 704
2-3 26 048 46 112
4-5 31 328 61 424
6 31 680 87 648
7 36 960 102 256

Tačiau primename, kad šiai dienai yra išnaudotos visos šių metų valstybės biudžeto lėšos, skirtos subsidijoms. Atitinkantys įstatyme nustatytus reikalavimus bus įrašomi į asmenų ir šeimų, laukiančių subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, sąrašą.

 

Daugiau informacijoshttps://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt