Kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą

Kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą

Dėmesio!

Primename, kad baigiasi kompensacijų už ukrainiečių apgyvendinimą mokėjimas. Pagal panaudos sutartį apgyvendinę bėgančius nuo karo ukrainiečius būstų savininkai kompensacijas gaus už laikotarpį iki 2023 metų gruodžio 31 dienos.

Savo būstuose ir kitose gyventi tinkamose patalpose apgyvendinę užsieniečius, pasitraukusius iš Ukrainos dėl rusijos federacijos karinės agresijos, jų savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas) gali teikti prašymus gauti kompensacijas už ukrainiečių apgyvendinimą. Kompensacija mokama iki kol galioja panaudos sutartis, bet ne ilgiau nei iki 2023-12-31, mat kompensacijų mokėjimo galimybė šiuo metu numatyta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Kompensacijas gali gauti neatlygintinai laikinai priėmę apsigyventi ukrainiečius ne tik būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose, bet ir gyvenimui pritaikytose administracinės, pagalbinio ūkio paskirties patalpose ar kitose negyvenamosios paskirties patalpose.

Kompensacijomis pasinaudoti gali ne tik gyventojai ir verslas, bet ir nevyriausybinis sektorius: religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, asociacijos.


Kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas), jei:

Kompensacijomis gali pasinaudoti ne tik patalpų savininkai, bet ir būstą panaudos ar nuomos pagrindais valdantys asmenys, jeigu yra gautas savininko sutikimas.

Norintys gauti kompensaciją už ukrainiečių apgyvendinimą Vilniuje turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo skirti kompensaciją už apgyvendintus užsieniečius formą. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje (Vilniaus miesto savivaldybės pastatas, 1 aukštas) ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius;
 • per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą pratęsimas

Jei sudarytą panaudos sutartį, už kurią kompensacija buvo paskirta iki numatyto laiko, ketinama pratęsti ir norima toliau gauti kompensaciją, reikia pateikti prašymą dėl kompensacijos pratęsimo. Tokiu atveju turi būti pateikiamas papildomas susitarimas dėl panaudos sutarties pratęsimo (tos pačios panaudos sutarties pakeitimas, o ne nauja būsto panaudos sutartis) bei atnaujinti apgyvendintų užsieniečių leidimai laikinai gyventi Lietuvoje, jei jų galiojimas baigėsi.

Taip pat dėl kompensacijų pratęsimo į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ turi kreiptis ir pateikti prašymą tie panaudos davėjai, kuriems kompensacijoms skirtos (priimti sprendimai) iki 2023 m. kovo 4 d. Prie prašymo turi būti pridėta galiojanti panaudos sutartis.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas skirti kompensaciją už apgyvendintus užsieniečius. Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu). Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro (ar kito subjekto, turinčio teisę liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą), išskyrus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama;
 • jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama;
 • jeigu prašymas ir dokumentai teikiami atvykus į savivaldybės administraciją, kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). Savivaldybės administracija, įsitikinusi prašymą teikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui (šio dokumento kopija nedaroma). Padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų kopijos, o dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui;
 • panaudos sutartis (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jos kopija), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi). Jei kreipiamasi dėl kompensacijos pratęsimo – panaudos sutarties pakeitimas ar papildomas susitarimas dėl panaudos termino;
 • kai ukrainiečiui savininkas perduoda naudotis panaudos pagrindais būsto dalį, esančią bendrojoje dalinėje nuosavybėje – dokumentas, patvirtinantis naudojimosi bendru turtu tvarką (ar jo kopija), arba bendraturčių sutikimas (ar jo kopija), jei naudojimosi bendru turtu tvarka nenustatyta;
 • jei būstas savininkui priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise – dokumentas, patvirtinantis bendraturčių sutikimą (ar jo kopija).

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pasilieka teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl  kompensacijos skyrimo priimti.


Papildoma informacija

Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto panaudos pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos. Jei užsiregistravimo Migracijos departamente data yra vėlesnė nei būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais data, kompensacija skiriama nuo užsieniečių užsiregistravimo nustatyta tvarka dienos.

Panaudos davėjas kompensacijos mokėjimo laikotarpiu pasikeitus būsto panaudos sutartyje įrašytų užsieniečių skaičiui ar nutraukus panaudos sutartį, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, apie tai pranešti savivaldybės administracijai.

Pasibaigus kompensacijos mokėjimo laikotarpiui, kita kompensacija tam pačiam panaudos davėjui už tą patį būstą gali būti skiriama tik tada, jeigu būstas panaudos pagrindais suteiktas kitiems užsieniečiams, negu buvo suteiktas prieš tai, ir panaudos davėjas yra sudaręs naują būsto panaudos sutartį.

Kompensacija išmokama už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį), bet ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 20 dienos.


Teisės aktai

Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimą ir mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai:


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >