Įrašymas į socialinio būsto eilę

Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai

Kur kreiptis dėl socialinio būsto? Įrašymas į socialinio būsto eilę Vilniaus mieste yra administruojamas SĮ „Vilniaus miesto būstas“. Vadovaudamasi LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Savivaldybė socialinį būstą nuomoja eilės tvarka į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą įrašytiems asmenims. Būstas nuomojamas pagal prašymo įregistravimo datą ir laiką asmenims sulaukus savo eilės Sąraše.


Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie:

 • Lietuvoje neturi nuosavo būsto,
  • arba jų nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.,
  • arba jų nuosavo būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija šių nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius):
Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur Su 35 proc. pajamos, Eur Su 35 proc. turtas, Eur Su 50 proc. pajamos, Eur Su 50 proc. turtas, Eur
1 8 096 16 368 10 930 22 097 12 144 24 552
2-3 16 016 29 568 21 622 39 917 24 024 44 352
4 18 304 52 800 24 710 71 280 27 456 79 200
5 22 880 66 000 30 888 89 100 34 320 99 000
6 27 456 79 200 37 066 106 920 41 184 118 800
7 32 032 92 400 43 243 124 740 48 048 138 600
8 36 608 105 600 49 421 142 560 54 912 158 400
9 41 184 118 800 55 598 160 380 61 776 178 200
10 45 760 132 000 61 776 178 200 68 640 198 000

Norintys įsirašyti į Sąrašus ir išsinuomoti socialinį būstą Vilniuje turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo įrašyti į eilę socialinio būsto nuomai formą (BP-3);
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (BP-3 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį:
  • sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
  • likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
  • teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
  • neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos).

Po prašymo pateikimo:

 1. Prašymas perduodamas nagrinėti atsakingam darbuotojui;
 2. Prašymas nagrinėjimas 20 darbo dienų;
 3. Jei atsakymas teigiamas, laukiate tinkamo būsto;
 4. Priėjus eilei sąraše, asmuo ar šeima gauna pasiūlymą nuomotis būstą;
 5. Asmuo ar šeima pateikia sutikimą / nesutikimą;
 6. Jei sutinka, rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas, pasirašomas per 10 darbo dienų;
 7. Su asmeniu ar šeima pasirašoma sutartis.

Asmenys ir šeimos iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo išbraukiami, kai:

 • įsigyja nuosavą būstą (išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • jų deklaruoto turto vertė ar pajamos viršija nustatytus dydžius daugiau kaip:
  • 35 proc. (lentelėje antrieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“);
  • 50 proc. (lentelėje tretieji stulpeliai „Pajamos“ ir „Turtas“) tuo atveju, jeigu: asmuo yra be šeimos; asmuo yra neįgalusis; šeimoje yra neįgaliųjų; šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • miršta į Sąrašą įrašytas asmuo;
 • išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę ir ten deklaruoja savo gyvenamąją vietą;
 • savivaldybės administracijos nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą;
 • du kartus atsisako išsinuomoti socialinį būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu;
 • jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;
 • pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš Sąrašo;
 • pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos (arba dėl svarbių priežasčių – iki kitų metų birželio 1 dienos) nepateikė turto ir pajamų deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;
 • nustatoma, kad kreipdamiesi dėl socialinio būsto nuomos asmuo ar šeima pateikė žinomai neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, šeimos sudėtį arba deklaruotą gyvenamąją vietą, turinčius įtakos teisei į socialinio būsto nuomą;
 • per mėnesį nepranešė savivaldybės administracijai apie deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lėmė nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą.

Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, iš Sąrašo neišbraukiami.


Paaiškinimai

Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Socialinis būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos bei savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>