Pagrindinio būsto nuomininko keitimas

Pagrindinio būsto nuomininko keitimas

Tam tikrais atvejais gali prireikti pakeisti pagrindinį savivaldybės ar socialinio būsto nuomininką. Kaip atrodo pagrindinio būsto nuomininko keitimas sužinosite žemiau pateiktoje informacijoje.


Pagrindinis būsto nuomininkas gali būti keičiamas šiais atvejais:

 • šeimos narių tarpusavio susitarimu;
 • mirus pagrindiniam būsto nuomininkui: nuomininko šeimos narių susitarimu būsto nuomos sutartis pakeičiama jam mirus, jeigu jo šeimos nariai ir toliau gyvena nuomojamame būste ir per du mėnesius po nuomininko mirties informuoja apie tai nuomotoją – SĮ „Vilniaus miesto būstas“;
 • išvykus pagrindiniam būsto nuomininkui: įprastai kai nuomininkas, jo šeimos nariai ir buvę šeimos nariai išvyksta gyventi kitur, jų būsto nuomos sutartis laikoma nutraukta nuo išvykimo dienos. Tačiau laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui teisė į būstą paliekama šešiems mėnesiams su sąlyga, jeigu bus mokamas nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas.

Laikinai išvykusiems nuomininkams teisė į išsinuomotą būstą paliekama visam išvykimo laikui šiais atvejais:

 • išvykusiems gydytis – visą gydymosi laiką;
 • išvykusiems mokytis – visą mokymosi, studijų laiką;
 • išvykusiems į ilgalaikę komandiruotę į užsienį – visą komandiruotės laiką;
 • išvykusiems eiti globėjo ar rūpintojo pareigų – visą šių pareigų ėjimo laiką;
 • vaikams, atiduotiems į auklėjimo įstaigą, giminaičiams, globėjui ar rūpintojui, – visą vaikų ten buvimo laiką;
 • pašauktiems į privalomąją karo tarnybą ar tarnaujantiems tarptautinių operacijų kariniame vienete – įstatymų nustatytą tarnybos laiką;
 • suimtiems – visą tardymo ir teismo laiką.

Pasibaigus šioms aplinkybėms, laikinai išvykusiems nuomininkams teisė į išsinuomotą būstą išlieka dar šešis mėnesius. Po šio termino teisė į išsinuomotą būstą prarandama. Teisė į išsinuomotą būstą prarandama ir tada, kai nutrūksta laikinai išvykusio nuomininko būsto nuomos sutartis (jei sutartyje nenustatyta kitaip).

Jei laikinai išvykusįjį, kuris grįžo po nustatyto termino, būste pasilikę gyventi nuomininkas, pilnamečiai šeimos nariai ir buvę šeimos nariai priima gyventi tame būste toliau, jo prarasta teisė į išsinuomotą būstą laikoma atnaujinta. Taip pat laikinai išvykusiojo reikalavimu teismas gali pripažinti jam teises į išsinuomotą būstą, jei bus nustatyta, kad nustatytą laiką jis praleido dėl svarbių priežasčių.

Norintys pakeisti pagrindinį būsto nuomininką, turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo dėl būsto pagrindinio nuomininko keitimo formą;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas dėl būsto pagrindinio nuomininko keitimo. Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro pažyma apie asmens ar šeimos nuosavybės teise turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą;
 • notaro ar kito kompetentingo asmens patvirtintas pilnamečių šeimos narių susitarimas dėl pagrindinio nuomininko skyrimo;
 • asmens ar visų pilnamečių šeimos narių rašytinis sutikimas gauti (šis punktas galioja tik socialinio būsto nuomininkams):
  • informaciją apie turimus indėlius ir gautas paskolas bankuose, kitose finansų įstaigose;
  • duomenis iš VĮ „Registrų centras“ apie turimą ar turėtą turtą;
  • informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus, jei ji nebuvo pateikta;
 • dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su būsto nuomininku;
 • visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • pažymos iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir (ar) organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, namą administruojančios įmonės);
 • būsto išnuomojimo pagrindas (orderis, sprendimas, įsakymas ir pan.).

Priklausomai nuo situacijos, vėliau gali reikėti pateikti ir kitokius dokumentus.


<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>