Parama būstui įsigyti

Informuojame, kad 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – PBĮ)  nuostatos.
Nuoroda į priimtą įstatymo pakeitimo įstatymą rasite čia: https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/ff7e856067eb11eca9ac839120d251c4

2022 m. pradžioje (vasario pabaigoje – kovo pradžioje) planuojama realizuoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) naują funkcionalumą paramos būstui teikimo srityje, t. y. įdiegti el. paslaugą ,,Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti“ ir šiuo metu galiojančias paramos būstui prašymų formas.

Iki kol bus patvirtintos prašymų formos, iš asmenų ir šeimų negalime priimti nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti formos (padidinti subsidijų dydžiai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti nuo 15 iki 30 proc.). Prašymą suteikti paramą būstui įsigyti jūs galėsite teikti vėliau, kai bus patvirtintos prašymų formos (su padidintais subsidijų dydžiais).

Šiuo metu seną prašymo suteikti paramą būstui įsigyti formą gali teikti tie asmenys, šeimos, kurios vėliau nebeatitiktų įstatymo reikalavimų, nebeatitiktų jaunos šeimos apibrėžimo sąvokos.

Kartu informuojame, kad PBĮ įgyvendinamieji teisės aktai yra derinimo procese.


Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

 1. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
 2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šių pajamų ir turto dydžių:

Subsidijų lentelė

 1. įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
 • neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
 • turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
 • neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas:

 1. apmokama 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos, jeigu kredito gavėjai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir jeigu jie yra:

– buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 36 metai, ar jų šeimos;

– šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

– neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų;

– šeimos, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

 1. apmokama 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos, jeigu kredito gavėjai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir jeigu jie yra jaunos šeimos, auginančios du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 2. apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos, jeigu kredito gavėjai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir jeigu jie yra jaunos šeimos, auginančios vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 3. apmokama 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos, jeigu kredito gavėjai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir jeigu jie yra jaunos šeimos, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

 • 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
 • 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
 • 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Prašymus dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo teikia tik Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, kartu pateikdami tokius dokumentus:

 • asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus su VMI žyma bei visų pilnamečių šeimos narių parašais (forma FR0001);
 • pagal poreikį pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą;
 • VĮ Registrų centras NTR išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (informacija apie turtą reikalinga visų šeimos narių, taip pat ir vaikų), jeigu asmuo (šeima) turto neturi, pateikiama tai įrodanti pažyma;
 • visų šeimos narių dokumentai, kopijos (pasai ar asmens tapatybės kortelės, santuokos liudijimas, vaikų gimimo liudijimai);
 • dokumentai pagal poreikį: likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas; savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo; neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

*Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.
**Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.
***Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >