Parama būstui įsigyti

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

1. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šių pajamų ir turto dydžių:

3. įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
 • turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
 • neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas:

1. Apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos, jeigu kredito gavėjai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir jeigu jie yra:

 • buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki 36 metų, ar jų šeimos***;
 • šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų**.

2. Apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto     kredito likučio) sumos, jeigu kredito gavėjai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir jeigu jie yra:

 • jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų*;
 • šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

 • 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
 • 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
 • 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Prašymus dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo teikia tik Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, kartu pateikdami tokius dokumentus:

 • asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus su VMI žyma bei visų pilnamečių šeimos narių parašais (forma FR0001);
 • pagal poreikį pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą;
 • VĮ Registrų centras NTR išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (informacija apie turtą reikalinga visų šeimos narių, taip pat ir vaikų), jeigu asmuo (šeima) turto neturi, pateikiama tai įrodanti pažyma;
 • visų šeimos narių dokumentai, kopijos (pasai ar asmens tapatybės kortelės, santuokos liudijimas, vaikų gimimo liudijimai);
 • dokumentai pagal poreikį: likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas; savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo; neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Kreditus suteikia SEB, SWED ir Luminor bankai bei kredito unijos.


*Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.
**Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.
***Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >