Nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas

Kaip pasinaudoti būsto nuomos kompensacija?

Nuomos mokesčio kompensacijos mokėjimas – teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių (asmens be šeimos  grynosios metinės pajamos 7 936 Eur ir turtas 11 904 Eur, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 15 616 Eur ir turtas 21 504 Eur, keturių ar daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui neturi viršyti 4 480 Eur ir turtas 9 600 Eur) bei išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės administracija priėmė sprendimą mokėti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos. Asmenys ir šeimos, kuriems savivaldybės vykdomoji institucija pasiūlo pasinaudoti Būsto nuomos kompensacija, pateikia savivaldybės vykdomajai institucijai pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams sudarytą būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją galite paskaičiuoti SKAIČIUOKLĖS  pagalba.
Primename, kad kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio dydžio

Asmenys ir šeimos, siekiantys gauti Būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) el. paštu info@vmb.lt pateikia:

  1. Prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašą (BP-4 forma);
  2. Būsto nuomos sutartį sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (sutartyje turite nurodyti visus šeimos narius, kurie yra įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą). Nuomojamo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, negali būti mažesnis kaip 10 kv. m.
  3. Visų šeimos narių asmens dokumentų kopijas.
  4. Informaciją apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos, duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius), priskiriamus prie šeimos narių pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą šeimos sąvoką.
  5. Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (deklaracijos forma FR0001), teikiamą iki kiekvienų metų gegužės 1 d.
  6. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  7. Banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
  8. Gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus mieste.

Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai


Paslaugos aprašymas 

BP-4 Prašymas dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos

BP-6 priedas, pajamos, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas