Najem mieszkania socjalnego – prawo do najmu mieszkania socjalnego przysługuje osobom i rodzinom, które zgodnie z procedurą ustanowioną w Ustawie o zgłaszaniu miejsca zamieszkania Republiki Litewskiej zgłosiły miejsce zamieszkania lub są wpisane do rejestru osób niemających zgłoszonego miejsca zamieszkania, posiadające zadeklarowany majątek i dochód nieprzekraczające wskazanych wielkości (roczny dochód osoby niemającej rodziny powinien wynosić 5 934 EUR, majątek – 11 997 EUR, roczny dochód rodziny składającej się z dwóch i trzech osób – 11 739 EUR, majątek – 21 672 EUR, roczny dochód rodziny składającej się z czterech i więcej osób – 3 354 EUR, majątek – 9 675 EUR) i niemające na terytorium Republiki Litewskiej mieszkania będącego własnością, lub mieszkanie posiadane na własność jest fizycznie zużyte w ponad 60 proc. bądź powierzchnia użytkowa mieszkania będącego własnością, przypadająca na jedną osobę lub członka rodziny, wynosi mniej niż 10 m kw. lub 14 m kw., jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna lub z ciężką chorobą przewlekłą wpisaną do wykazu zatwierdzonego przez Rząd lub organ przez niego upoważniony.  Prawo do poprawy warunków najmu mieszkania socjalnego przysługuje osobom i rodzinom mieszkającym w mieszkaniu socjalnym wynajętym przez samorząd, jeżeli powierzchnia użytkowa wynajętego dla nich mieszkania socjalnego przypadająca na jedną osobę wynosi mniej niż 10 m kw. lub 14 m kw., w przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, lub mają one prawo do poprawy warunków najmu mieszkania socjalnego zgodnie z normami powierzchni użytkowej ustalonymi w art. 15 niniejszej ustawy bądź gdy osoba lub członek rodziny traci sprawność i z powodu zaburzenia czynności ruchowych czy samoobsługowych występuje konieczność wynajęcia dla niego (rodziny) specjalnie przystosowanego mieszkania socjalnego.

Osoby i rodziny, które mają prawo i chcą wpisać się na Listę osób i rodzin mających prawo do wsparcia w związku z najmem mieszkania, powinny złożyć do samorządowej spółki Samorząd miasta Wilna, pod adresem: Konstitucijos ave. 3, Vilnius:

  1. wniosek o wpisanie na Listę osób i rodzin mających prawo do wsparcia w związku z najmem mieszkania (formularz BP-3), a w przypadku gdy wniosek i dokumenty składa osoba upoważniona – upoważnienie oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby upoważnionej.
  2. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (dokumentu tożsamości, paszportu);
  3. kopie dokumentów potwierdzających tożsamość członków rodziny, aktów małżeństwa, aktów rozwodu, świadectw urodzenia dzieci;
  4. zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia), zaświadczenie o zdolności do pracy (w przypadku osób w wieku od 18 lat do wieku emerytalnego, niezdolnych lub częściowo zdolnych do pracy) wydane przez Służby ds. orzekania o niepełnosprawności i zdolności do pracy bądź legitymację inwalidzką (w przypadku osób w wieku emerytalnym) wydaną przez Wydział Pomocy Społecznej Samorządu Miasta Wilna;
  5. akty zgonu rodziców lub prawomocną decyzję w sprawie pozbawienia praw rodzicielskich, prawomocną decyzję w sprawie ustanowienia stałej opieki (kurateli) (w przypadku sierot lub osób pozbawionych opieki rodzicielskiej);
  6. zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku osób z ciężkimi chorobami przewlekłymi);
  7. zaświadczenie dotyczące pomieszczeń mieszkalnych posiadanych na własność wydane przez przedsiębiorstwo państwowe Centrum Rejestrów, zaświadczenie o zgłoszonym miejscu zamieszkania wydane przez Rejestr Mieszkańców przedsiębiorstwa państwowego Centrum Rejestrów oraz zaświadczenie o stanie cywilnym;
  8. rocznę deklarację z majątku (w tym z uzyskanych dochodów) mieszkańca (rodziny) za rok kalendarzowy (formularz FR0001). Mieszkańcy czekający na wsparcie w związku z najmem mieszkania powinni zadeklarować majątek (w tym uzyskane dochody) za rok kalendarzowy zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o oświadczeniu majątkowym, tj. składając w PIP deklarację do dnia 1 maja;
  9. wykaz dochodów, które zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej dla osób najbardziej potrzebujących, nie zostały ujęte w dochodach otrzymywanych przez osoby i rodziny (podano załącznik 6);
  10. zgodę wszystkich członków rodziny na weryfikację danych.

BP-3 Prašymas įrašyti į sąrašą socialinio būsto nuomai

Paslaugos aprašymas