Privatumo politika

Privatumo politika

Duomenų valdytojas

SĮ „Vilniaus miesto būstas“, įmonės kodas 124568293, adresas Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Tel. 8 5 277 9090, el. p. info@vmb.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ duomenų apsaugos pareigūnas – UAB „Veritas bona“.

Kontaktinis asmuo – UAB „Veritas bona“ duomenų apsaugos pareigūnė Jurgita Dolerytė-Bučylienė, el. paštas jurgita@veritasbona.lt

Asmens duomenų tvarkymo principai

Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, iš duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

Įmonė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
  • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įmonės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įmonės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įmonei suteikti.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Įmonę. Įmonė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdamas savo asmens duomenis, duomenų subjektas kartu suteikia Įmonei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir bendradarbiaudamas su Įmone.

Įmonės tvarkomi asmens duomenys

Įmonė tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tapatybės dokumento duomenys, duomenys gauti iš valstybinių registrų, juridinių asmenų atstovų duomenys, internetinės svetainės www.vmb.lt naršymo duomenys surinkti naudojamų slapukų pagalba, telefono numeris, el. pašto adresas, duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui, teisinių ginčų sprendimui.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Įmonė asmens duomenis tvarko tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės ar trečiosios šalies teisėtų interesų; (v) kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

  • atliekant Įmonei pavestas funkcijas;
  • teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
  • darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Įmonės vidaus administravimo tikslais;
  • viešųjų pirkimų organizavimo, sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais bei partneriais;
  • dėl Įmonei taikomų teisinių prievolių.

Asmens duomenų tvarkymas finansinių įsipareigojimų administravimo tikslu

Įmonė, vykdydama jai pavestas funkcijas bei vadovaudamasi susitarimu su bendrais duomenų valdytojais dėl asmens duomenų perdavimo (toliau – Susitarimas), tvarko asmenų, susiduriančių su mokėjimų už AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „VILNIAUS VANDENYS“, BĮ „Vilniaus miesto socialinės paramos centras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas sunkumais, sudarytų sutarčių vykdymo ir administravimo bei finansinių įsipareigojimų administravimo tikslais. Asmens duomenys Įmonėje tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b ir f p.

Nurodytu tikslu Įmonė tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, el. pašto adresas, telefono numeris, mob. telefono numeris, mokėjimo duomenys (mokėtina suma, įsiskolinimo dydis, permoka), pablogėjusi finansinė padėtis, komunalinių paslaugų apmokėjimo sunkumai, faktas apie (ne) paskirtą piniginę socialinę paramą.

Nurodytu tikslu duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi Susitarimo galiojimo metu ir 12 mėnesių po Susitarimo galiojimo pabaigos.

Asmens duomenų tvarkymas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimo tikslu

Įmonė patikėjimo teise valdo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius gyvenamuosius būstus. Periodinio gyvenamųjų būstų patikrinimo metu Įmonė, siekdama įsitikinti nuomojamų patalpų būkle, patikrinimo metu turi teisę daryti Įmonės nuomojamų patalpų nuotraukas. Įmonė informuoja, kad patikrinimo metu darydama nuomojamų patalpų nuotraukas, nesiekia fiksuoti fizinių asmenų atvaizdų ar kitų fizinių asmenų asmens duomenų.

Įmonė nėra atsakinga už tai, kad užfiksuotose nuotraukose gali būti matomi fizinių asmenų asmeniniai daiktai.

Slapukai

Informaciją apie internetinės svetainės naudojamus slapukus galite rasti Slapukų politikoje.