Privatumo politika

Privatumo politika

 

Duomenų valdytojas SĮ „Vilniaus miesto būstas“, įmonės kodas 124568293, adresas Švitrigailos g. 7, LT-03110, Vilnius.

Tel. 8 5 277 9090

El. p. vilniaus.bustas@vmb.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas UAB „SDG“

El. p. asmensduomenys@sdg.lt

Asmens duomenų tvarkymo principai Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, iš duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

Įmonė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

·           Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

·           Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.

·           Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

·           Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.

·           Asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įmonės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įmonės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įmonei suteikti.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Įmonę. Įmonė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdamas savo asmens duomenis, duomenų subjektas kartu suteikia Įmonei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir bendradarbiaudamas su Įmone.

Įmonės tvarkomi asmens duomenys Įmonė tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, tapatybės dokumento duomenys, duomenys gauti iš valstybinių registrų, juridinių asmenų atstovų duomenys, internetinės svetainės www.vmb.lt naršymo duomenys surinkti naudojamų slapukų pagalba, telefono numeris, el. pašto adresas, duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui, teisinių ginčų sprendimui.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindai Įmonė asmens duomenis tvarko tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės ar trečiosios šalies teisėtų interesų; (v) kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

·            Atliekant Įmonei pavestas funkcijas;

·            Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;

·            Darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Įmonės vidaus administravimo tikslais;

·            Viešųjų pirkimų organizavimo, sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais bei partneriais;

·            Dėl Įmonei taikomų teisinių prievolių.

Asmens duomenų tvarkymas finansinių įsipareigojimų administravimo tikslu Įmonė, vykdydama jai pavestas funkcijas bei vadovaudamasi susitarimu su bendrais duomenų valdytojais dėl asmens duomenų perdavimo (toliau – Susitarimas), tvarko asmenų, susiduriančių su mokėjimų už AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „VILNIAUS VANDENYS“, BĮ „Vilniaus miesto socialinės paramos centras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas sunkumais, sudarytų sutarčių vykdymo ir administravimo bei finansinių įsipareigojimų administravimo tikslais. Asmens duomenys Įmonėje tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b ir f p.

Nurodytu tikslu Įmonė tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, el. pašto adresas, telefono numeris, mob. telefono numeris, mokėjimo duomenys (mokėtina suma, įsiskolinimo dydis, permoka), pablogėjusi finansinė padėtis, komunalinių paslaugų apmokėjimo sunkumai, faktas apie (ne) paskirtą piniginę socialinę paramą.

Nurodytu tikslu duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi Susitarimo galiojimo metu ir 12 mėnesių po Susitarimo galiojimo pabaigos.

Asmens duomenų tvarkymas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimo tikslu Įmonė patikėjimo teise valdo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius gyvenamuosius būstus. Periodinio gyvenamųjų būstų patikrinimo metu Įmonė, siekdama įsitikinti nuomojamų patalpų būkle, patikrinimo metu turi teisę daryti Įmonės nuomojamų patalpų nuotraukas. Įmonė informuoja, kad patikrinimo metu darydama nuomojamų patalpų nuotraukas, nesiekia fiksuoti fizinių asmenų atvaizdų ar kitų fizinių asmenų asmens duomenų.

Įmonė nėra atsakinga už tai, kad užfiksuotose nuotraukose gali būti matomi fizinių asmenų asmeniniai daiktai.

Asmens duomenų tvarkymas atsakymų į asmenų prašymus, skundus pateikimo tikslu Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu Įmonė yra įpareigota nagrinėti jos kompetencijai priskirtus Įmonės veikla suinteresuotų asmenų prašymus ir skundus.

Viešojo administravimo įstatymas įtvirtina išsamumo principą, kuris numato, kad Įmonė privalo į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydama visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes. Siekdama tinkamai įgyvendinti teisės aktų nuostatas, Įmonė tam tikrais atvejais savo pateikiamuose atsakymuose į prašymus ir (ar) skundus gali nurodyti Įmonės tvarkomus duomenų subjektų asmens duomenis, kurie yra būtini išsamiam atsakymo pateikimui.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Įmonėje tikslu Potencialūs Įmonės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Įmonei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Įmonę kreipiasi elektroniniu paštu).

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Įmonės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu duomenų subjektas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į Įmonės skelbiamą poziciją, duomenų subjekto duomenys gali būti saugomi būsimų Įmonės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Įmonės darbuotojui, susisiekdamas su Įmone interneto svetainėje www.vmb.lt nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų kokybės kontrolės tikslu Paslaugų kokybės ir pokalbių turinio kontrolės tikslu, t. y. siekiant užtikrinti aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą, Įmonėje vykdomas telefoninių pokalbių įrašymas.

Įmonė tvarko šiuos asmenų, skambinančių interneto svetainėje nurodytais Įmonės telefono numeriais, asmens duomenis: telefono numerį, skambučio datą, laiką, pokalbio įrašą.

Telefoninis pokalbis įrašomas asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą Įmonės interesą išvengti su asmenų aptarnavimų susijusių ginčų.

Telefoninių pokalbių įrašai saugomi –  2 savaites.

Jeigu nesutinkate, kad telefoninis pokalbis su Įmonės darbuotojais būtų įrašomas, prašome susisiekti el. paštu vilniaus.bustas@vmb.lt arba atvykus į įmonę adresu Švitrigailos g. 7, Vilnius.

Asmens duomenų saugojimo terminas Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį su Įmone, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Įmonė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Asmens duomenų šaltiniai Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai sudarote sutartis su Įmone savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu Įmonėje ar kitu būdu kreipiatės į Įmonę.

Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami netiesiogiai iš valstybės valdomų registrų ir informacinių sistemų, sveikatos priežiūros įstaigų, socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) bei kitų trečiųjų šalių.

Duomenys, susiję su duomenų subjektu, gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Įmonės interneto svetainėje.

Asmens duomenų teikimas Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai su duomenų subjektu sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Įmonė įsipareigoja iš duomenų subjektų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina sutartims su Įmone sudaryti (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Įmonė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenys, kurie tvarkomi Bendrovėje, gali būti teikiami duomenų gavėjams, kurie turi teisę gauti šiuos duomenis pagal:

·            Prašymus (vienkartinis duomenų teikimas);

·            Pagal sudarytas duomenų teikimo ir gavimo sutartis (daugkartinis duomenų teikimas);

·            Kitais atvejais ir būdais, kurie numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tais atvejais, kai duomenų gavėjas turi teisę gauti asmens duomenis.

Be to, Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Įmonei IT, audito ir kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Įmonė taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Duomenų teikimas už ES/EEE ribų Įmonė neteikia duomenų subjektų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų.
Automatizuotas sprendimų priėmimas Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.
Duomenų subjekto teisės Jūs turite šias teises:

·      gauti informaciją apie Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;

·      kreiptis į Įmonę su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Įmonė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;

·      kreiptis į Įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

·      nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

·      bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Įmonę el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu

Nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/),  kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai Informaciją apie internetinės svetainės naudojamus slapukus galite rasti Slapukų politikoje.