Tvarumo ataskaita

Tvarumo ataskaita

2024 m. pradžioje Įmonė planuoja pasirengti Tvarumo strategiją, kurioje būtų atskleisti pagrindiniai Įmonės tikslai tvarumo srityje, taip pat siektini rodikliai. Tvarumo strategijoje būtų aptarti ir pagrindiniai poveikiai, kuriuos Įmonė turi/daro tvarumo (aplinkosaugos, socialinėje ar korupcijos prevencijos) srityje (t. y. kokius poveikius/žalą lemia (ar kokias rizikas turi) Įmonės vykdoma veikla šiose srityse. Strategijoje būtų aptartos iniciatyvos (taikomos priemonės), kurios parodytų, kaip įmonė įgyvendina išsikeltus tikslus, siekia rodiklių ar kontroliuoja jos daromus poveikius.

Taip pat svarbu, jog jau dabar atsižvelgdama į savo veiklos specifiką bei vadovaudamasi misija, vizija, vertybėmis, Įmonė įgyvendina socialinės atsakomybės iniciatyvas santykyje su aplinka (aplinkosaugoje),  organizacija, partneriais ir visuomene. Įmonė yra pasitvirtinusi ir savo veikloje vadovaujasi Socialinės atsakomybės politika (sutrumpinta versija ir visas dokumentas).

Įmonės socialinės atsakomybės įgyvendinimo principai:

  • atskaitomybė – kai už sprendimus ir veiklą atsiskaitoma prieš Įmonės savininką ir valdymo organus, teisines institucijas, ir platesne prasme, prieš suinteresuotąsias šalis;
  • skaidrumas – atvirumas sprendimams ir veiklai, kurie turi įtakos visuomenei, ekonomikai ir aplinkai, ir noras aiškiai, tiksliai, laiku, sąžiningai ir išsamiai apie juos pranešti;
  • etiškas elgesys – sprendimas, kaip teisingai elgtis kiekvieną dieną, atsakant į klausimą: ar jausčiausi patogiai, jei mano veiksmai taptų viešai žinomi. Etiškas elgesys apibrėžiamas, kaip elgesys, atitinkantis konkrečioje situacijoje pripažintus teisingo ar gero elgesio  principus;
  • pagarba suinteresuotųjų šalių interesams – suinteresuotųjų subjektų grupių, kuriems daro poveikį Įmonės veiksmai ir sprendimai, nustatymas ir reagavimas į jų problemas;
  • pagarba teisinei valstybei ir tarptautinėms elgesio normoms – įsipareigojimas laikytis šalies norminių teisės aktų, o tuo atveju, kai įstatymai ar jų įgyvendinimas nenumato tinkamų aplinkos apsaugos ar socialinių garantijų, įsipareigojimas laikytis tarptautinių elgesio normų (išplaukiančių iš tarptautinės paprotinės teisės, visuotinai pripažintų tarptautinės teisės principų, arba tarpvyriausybinių susitarimų, kurie yra visuotinai pripažinti);
  • pagarba žmogaus teisėms – kai pripažįstamas žmogaus teisių visuotinumas, universalumas, nedalumas, imamasi visų reikiamų priemonių, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir Įmonės veikla tiesiogiai ar netiesiogiai nepažeistų žmogaus teisių.