Socialinio būsto nuoma ne eilės tvarka

Socialinio būsto nuoma ne eilės tvarka

Vadovaudamasi LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Savivaldybė socialinį būstą nuomoja eilės tvarka į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašytiems asmenims. Būstas nuomojamas pagal prašymo įregistravimo datą ir laiką, asmenims sulaukus savo eilės Sąraše.

Taigi, norintys gauti socialinį būstą asmenys ir šeimos pirmiausia privalo pateikti prašymą įrašyti juos į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą. Tačiau tam tikrais atvejais socialinis būstas gali būti išnuomotas ir ne eilės tvarka.


Socialinis būstas ne eilės tvarka gali būti išnuomotas:

 • netekusiems Lietuvoje turėto nuosavo būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių (šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima privalo kreiptis ne vėliau kaip per 1 metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos)*;
 • asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
 • šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) yra neįgalūs našliai ir vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir deklaruoja savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje ne trumpiau nei 5 metus iš eilės;
 • šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 • likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos.

*Netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ir kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių socialinis būstas išnuomojamas sudarant terminuotą (ne ilgiau kaip vieniems metams) nuomos sutartį. Prarasto būsto vertė nevertinama.

Teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės tvarka turi asmenys ir šeimos, kurie:

 • Lietuvoje neturi nuosavo būsto;
 • su kuriais per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl paramos būstui išsinuomoti dienos nebuvo nutraukta socialinio būsto nuomos sutartis dėl jos sąlygų pažeidimo (kai nuomininko įsiskolinimas už socialinio būsto nuomą ir (ar) mokesčius už komunalines paslaugas viršija šešių mėnesių socialinio būsto nuomos mokesčio sumą ir jis atsisako socialinių paslaugų ar nebendradarbiauja su savivaldybės administracija dėl šių paslaugų teikimo; kai socialinis būstas naudojamas ne pagal paskirtį; kitais Civiliniame kodekse numatytais atvejais);
 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija šių nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius):
Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur
1 8096 16368
2-3 16016 29568
4 18304 52800
5 22880 66000
6 27456 79200
7 32032 92400
8 36608 105600
9 41184 118800
10 45760 132000

Norintys išsinuomoti socialinį būstą Vilniuje ne eilės tvarka, turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti ne eilės tvarka formą (BP-5);
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti ne eilės tvarka (BP-5 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį:
  • sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
  • likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
  • teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
  • neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • VĮ „Registrų centras“ išduota pažyma apie nuosavas gyvenamąsias patalpas, Gyventojų registro išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą bei pažyma apie šeiminę padėtį.

Po prašymo pateikimo:

 1. Prašymas perduodamas nagrinėti atsakingam darbuotojui;
 2. Prašymas nagrinėjimas 20 darbo dienų;
 3. Jei atsakymas teigiamas, tinkamo būsto teks laukti apie 1 metus;
 4. Priėjus eilei sąraše, asmuo ar šeima gauna pasiūlymą nuomotis būstą;
 5. Asmuo ar šeima pateikia sutikimą / nesutikimą;
 6. Jei sutinka, rengiamas direktoriaus įsakymas, pasirašomas per 10 darbo dienų;
 7. Su asmeniu ar šeima pasirašoma sutartis (gali užtrukti iki 3 mėn.).

Jeigu pareiškėjai be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia sutikimo arba nesutikimo nuomotis siūlomą skirtingą socialinį būstą, jų prašymas laikomas išnagrinėtu. Šie asmenys ir šeimos turi teisę pakartotinai teikti prašymą dėl būsto suteikimo ne eilės tvarka.


Paaiškinimai

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Socialinis būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos bei savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >